آستان جانان......
شعر - قصه - کودک - کتاب 
لینک های مفید

خداوندا

من به تو و قانون عدالت تو توکل می کنم

می دانم ، آنچه که متعلق به من است نمی تواند از من باز گرفته شود پس آسوده و آرام می نشینم

[ پنجشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 12:47 ] [ محمدطاهر ]

بسمه تعالي

عدالت

بنام خداوند که انسان را ازخون بسته آفرید ودرآن روح خودش را دمید وچهل شبانه روز آنرا بارورساخت.

یکی ازموضوعات که همیشه تاریخ دربین انسانها مورد گفتگووبحث ومناظره بوده است ، واژه ی زیبا ودوست داشتنی عدالت بوده است که تاهنوزکه هنوزاست انسان  ابن انسان  نتوانسته است ازبرکت این کلمه وعملی ساختن این واژه ی مقدس درزندگی خود  بهره مند شوند ودرست به همین خاطراست درلجن مال ترین برهه ای اززندگی اش قدم گذاشته است وروزبه روزدرسراشیبی سقوط واسفل السافلین حیات رجعت می کند؛ بااینهمه عدالت فردی واجتماعی یک روئیای دوست داشتنی، دست نیافتنی  ودلچسپ برای تمام بشریت  بوده است که، باری به جرئت می توان گفت عدالت معشوق مطلق آدمی است که برای دست یازیدن برگردن آن زیبا منش تا ازلیت وابدیت هستی نفس خواهد کشید، اما اینکه تاچه اندازه درهوای روحبخش ولذت آفرینش تنفس خواهد کرد سئوالی است به بزرگی تمام تاریخ!.

درطول سفرکهکشانی زمانها ودورانها انسان های مصلح ودادگر بوده اند که، به دنبال تحقق عدالت اجتماعی براساس خواستهای درونی وفطری شان کوشیده اند ، رنجهای فراوانی را نیزمتحمل شده اند، تا خورشیدعدالت بطوریکسان وهمگون برتمام چهره ها ونهله ها نورافشانی کند، اما اینکه تاچه پیمانه توانسته اند راه بجایی ببرند بازهم سئوالیست لاجواب آنهم ازابتدای  تاریخ خلقت آفریده شدن موجود ذهنی و عینی بنام عدالت تاحالا.

کلمه عدالت مانند سایراعضاء ودودمانش ازجمله آزادی ، وحدت ملی، حق وتکامل که می بایست درتاریخ جهان وآفرینش انسان ازرسمی ترین اصول وغیرقابل اغماض انسانها بهره مند باشد، مانندگلهای معطروزیبایی است که برروی سنگ قبرها وگورهای تیره وتارمی گذارند، تنها برای آرایش فلسفه وجهان بینی ها وسخنرانی ها ی ما به کارمی رود.غافل ازاینکه این نام زیبا را خداوند درکنارنام یگانه ی خودش یعنی توحید گذاشته است که اگرتوحید یعنی یگانگی ووحدانیت خالق لایزال هستی عدل یعنی یک سویه ی دیگرازآن یعنی برابری ویگانگی دربرابروحدت وجودی او ودراین شکی نیست که ارتباط یگانه ی که بین عدالت وتوحید وجود دارد خود یک مقاله جداگانه ومفصلی را می طلبد، همین اندازه گفته باشیم که راه رسیدن به وحدت عدالت است وراه رسیدن به عدالت همان وحدت ، یکی پنداشتن همه چیزوهمه هستی وبرگشت تمام هستی به یک نقطه به یک زره به یک محورهمانگونه که ازیک نقطه ازیک زره شروع شده است.

وقتی ماکیاولی های برده گیر، که حیله گری را ستوده و استفاده از هر عمل پست و غیر انسانی ای را برای برقراری و تثبیت حاکمیت یک فردجایز دانسته است ، روی حلقه های زنجیری که بردست وپای انسان ها می پیچید وکلمه آزادی را باخط درشت وبزرگ برروی آن می نویسند، ویاپوچ گرایان مسخره کننده حق وحقیقت درباره حق،  قصیده وحماسه راه می اندازند ویا اینکه درمیدان تنازع ازعدالت دم می زنند ، درشرایط کنونی نیز بزرگترین جفا ها برحق عدالت وآزادی رواداشته می شود، ودرست ازهمین سبب است که وظیفه ی تمام ما است، تا فریاد برآریم وبرای ادای احترام به کلمه حق وعدالت برخیزیم وچون موج برخویش بپیچیم تازنده بمانیم.

بدون شک وتردید تمام مکاتب چه آسمانی وچه زمینی به مطلوب بودن عدالت وارزش ارزشمند آن برای تحقق یک جامعه آرام، مطمئن وباثبات بدورازهردغدغه وتشتتی تاکید داشته اند ، اما هیچ مکتبی به اندازه اسلام عزیزومظلوم براهمیت وجود عدالت برای بقای جوامع وهمچنین خودانسان اشاره نکرده اند،اما اینکه مسلمانان فلاکت زده نتوانسته اند ازاین خوان نعمت، جودی برچینند مشکل خود خود شان است ، نه کس دیگر" گرگداکاهل بود تقصیرصاحبخانه چیست؟" که دردوجنبه عملی وتئوری تنها اسلام بوده است که به اثبات رسانیده است می تواند یک حکومت دلخواه فطری را برگستره خاکی زمین بگستراند ولاغیر .

 تعابیری که برای عدالت ، وحدت، آزادی ، تکامل وسایراعضای خانواده این کلمات  درقرآن شریف وروایات رسیده ازمعصومین علیهم السلام ، بکاررفته است عالیترین تعابیرممکن ازآنها می باشند، اگربخواهیم به چند نمونه  ازآن تعابیربسنده کنیم بازهم خواهید دید که  عین آنرا بااین لطافت وجامعیت درهیچ یک ازمکاتب دیگرنمی توان سراغ گرفت که بتواند به این سادگی ضرورت تحقق عدالت ونحوه پیاده کردن آن  را درجهان هستی وجامعه بشری  توصیه کند.

به گواهی قرآن مجید،فلسفه بعثت انبیاء ارسال رسل،انزال کتابها،تشریح قوانین مختلف ازسوی پروردگارمتعال نیزدراین راستا قرارداشته وانبیاء عظام الهی،ایجاد جامعه عادلانه را سرلوحه ی اهداف والایشان قرارداده بوده اند.

" وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَعَدْلاً "  کلام پروردگارت با صدق و عدل سرانجام گرفته است. این آیه شریف معنای بس ژرف وعمیقی دارد که اگرهمه برداشت هارا ازآن به یک سوبگذاریم همین نکته که خداوند می فرمایند کلام من تمام شد آنهم باصداقت وعدالت ودیگرقابل تغیروتبدیل نیست وکسی نمی تواند عوضش کند خود رنگ وبوی زیبایی ازعدالت دارد که کلام او ازابتداء که می گفت وتاانتها که باید باشد بارمعنایی همگون وهمسانی دارد وطوری باموازنه وبرپایه محکم ازعدالت استوار است که شرایط وزمان برآن تسلط یافته نمی تواند ، وچیزی جایگزین آن شده نمی تواند که اگرمی شد واگرقابل تغییروتبدیل می بود ، بگونه ی دورازعدالت خدایی خداوندمی بود .

درجای دیگرمی فرمایند:

لقد ارسلنا رسلنا باالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس باالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید ومنافع الناس ولیعلم الله من ینصره ورسله باالغیب ان الله قوی عزیز(حدید/25)

دراین آیه غرض خداوند ازفرستادن رسولان ونازل کردن کتاب ومیزان همراه آنان، اینگونه بیان می شود که مردم به قسط وعدل قیام کنند. شاید این سئوال به ذهن خطورکند که چرا دراین آیه برپا کنندگان قسط وعدل را مردم ونه کس دیگرمعرفی می کند؟

ممکن است بتوان چنین گفت لازمه اجرای عدالت وفراگیرشدن آن،عدالت خواهی عموم مردم است، عزم راسخ برای اجرای اجرای عدالت باید درمردم نهادینه شود ومیزان حساسیت مردم دراجرای قسط، تعیین کننده است . مردم باید عدالت خواهی را فریاد بزنند.

اگردرزمین فروروید وسپس ازآن بالاروید وتمام کهکشانها را زیرپابگذارید وحتی روزی دانه ی کوچکترین جزء اتم را بشکافید وآنرا درحال ارتباط بامجموع کهکشانها بررسی کنید ، آنگاه اعماق روان آدمی را بازکنید وهمه سطوح آن را درک نمائید، بازهم قانون الهی وعدالت آسمانی را درهمه نقاط هستی حکمفرما خواهید یافت . قانونی که وظیفه اجرای یک نظم عالی را برعهده گرفته است، وضع واجرای آن قانون بامشیت الهی بوده نه ازروی احتیاج ونه ازروی جبروترس.

اما می بنیم این مسکین ابن آدم  این مکتوم الاجل ومکتوب العمل (مرگش پنها ن وعملش نوشته شده)  انسانی که درقلمرو جهان هستی که تجسم یافته ی ازعدالت الهی است ، دربرابرمفهوم عدالت چهره تضاد به خود می گیرد، که اگرژرف بنگریم ونیک بندیشیم به این تلخی خواهیم رسید که درحقیقت آن چهره را برای اثبات وجود داشتن خود گرفته است وسنگ سیاه خود خواهی را برسینه کفته است که ، گاه بدترازشیطان نیز عمل می کند  که اوخود باغروروتکبرخود به تنهایی عمل کرد ودربرابرخداوند ایستاد ، ولی انسان بیچاره نه ازاستقلالیت فکری وفرد اندیشی اش که به پیروی ازشیطان نفس واژدهای درون خویش به مخالفت قانون الهی می ایستد ومی خواهد قانون مافوق وبالاترازقانون که خالق انسان وهستی فرستاده است بسازد !!که باتاسف باید گفت حتی به همان قانون دست ساخته خود نیزپابندنیست.

فردیاجامعه ی که درباره عدالت وقانون الهی ازخود بی تفاوتی نشان می دهد ، این بی تفاوتی مربوط به واقعیت خود اوست، شوخی باعدالت به عبارت دیگرمسخره کردن وجود خویش است ، وجود که نشناخته ایم وجودی که باورش نکرده ایم وفقط همین اندازه به آن ایمان داریم که می خورد ومی خوابد وراه می رود وتمام کوششهای مان برهمین سه گزینه استواراست که مبادا ازراه رفتن بماند مبادا خوراکش کم وخوابش اخلال شود. وکوشش تمام دانشمندان نیزدرهمین عرصه است که محیط زیست را برای نفس کشیدن ودیرزنده ماندن وموادغذایی را سالم نگهداشتن برای مسموم نشدن و... را تلاش می کنند وهیچکسی درفکراین نیست که اصل وجود همان چیزیست که نیازهای فراترازمادیات را دارد وکسی خود را زحمت فکرکردن را درآن عرصه هم بخود نمی دهد.

آیات مقصود ازقرآن مجیدباصراحت کامل نابودی اجتماعات گذشته را معلول ظلم وستم معرفی می کند که عبارت است ازکارکرد، برضدعدالت ویابی تفاوتی نسبت به آن وباالعکس هیچ اعتلاء وتمدن اصیل را درتاریخ بشری بدون درنظرگرفتن عامل عدالت نمی توان تحلیل وتفسیرکرد.

نباید ازیادبرد ولباس غفلت پوشید وراه سیاهی وتباهی را برگزید، بلکه باآگاهی تمام درپرتوروشنایی آیات ودرستورات نورانی آسمانی چهره اصیل خودرا روشن نگاه داشت، قرآن این قانون متروک الهی را ازلای جلدهای متنوع بازکرد وازروی طاقچه ها برداشت واززیرخرمن ها کشید وازکمرنوعروسان گشود وباردیگربازخوانی کرد وازنو درس گرفت.

مامردم مظلوم افغانستان ، مردم مجروح، خسته،تیرباران ودندان زده وزخم خورده برای رهایی ازچنگال وحشتناک ظلم وبی عدالتی وسرگردانی ودربدری خود باید به عدل وعدالت وحدت وهمبستگی، انسجام ویکدلی ، یکپارچگی ویگانگی احترام بگذاریم، زیرا آن فرد وجامعه ای که ازعدالت برخویشتن که عبارت  است ازتلاش درراه نجات دادن زندگی معقول خود ، ازدست عوامل مزاحم طبیعت ودرندگان انسان نما امتناع ورزد،چگونه می توان توقع داشت که عدالت وانصاف دیگران شامل حال اوگردد.

وای اگرفقط همین گزینه ازقانون عدل الهی را عملی بکنیم چه خواهد شد؟ چه گلستانی دراین گورستان بنا خواهد شد، دیگرهیچ کسی آزارنخواهد دید ، دیگرهیچ انسانی به انسان دیگربدنخواهد گفت وهیچ انسانی حق دیگران را نخواهد خورد وهیچ انسانی درحصارانسانهای دیگردربند نخواهد ماند چه بگویم عمل کردن به همین یک کلمه روئیایی ترین زندگی را برای بشریت ارزانی خواهد داشت اهمیت بیشتراین واژه مقدس وقتی برملا وآشکارمی گردد که ما را اعتقاد براین است که مهدی آخرالزمان علیه السلام برای برقراری عدالت وگسترش آن قیام می کند.

نباید فراموش کنیم که همواره حق وعدالت درجوامع بشری به سراغ کسی می رود که درمجرای بایستگی ها قرارگرفته باید ها ونباید های قانون را برخود تطبیق کند وبه عنوان یک انسان زنده درصحنه اجتماع نقش خود را بازی کند، وقتی که فرد وجامعه ی خود را ازمجرای مذبوربیرون کشیده وهمه شئوون حیاتی وی دستخوش وابستگی های گوناگون قرارگیرد، چنین فردی باازدست دادن حق حیات همواره برخویش ستم کرده است توقع نداشته باشد که بالهای فرشته عدالت وبرابری دیگران براونیزسایه افشانی کند.

بدینسان باهرانحرافی که ازقانون می کنیم یعنی باهررفتارضدعدالت، بُعدی ازحیات مان را به دست طوفان نابودی وهلاکت می سپاریم ومادامی که عمر ما درمبارزه باعدالت می گذرد ازدرک واقعی حیات ولذت ابدی آن محروم خواهیم بود. اگردرست فکرکنیم می بینیم عدالت، واقعیت را ازضدواقعیت تفکیک می کند. عدالت است که طعم عسلی وحیاتی قانون را به ما می چشاند وبطورکلی عدالت یعنی حیات وزندگی وظلم یعنی مرگ ، نابودی ونیستی.

درصورتی که گفته می شود عدالت حقیقتی است فوق ضرورت جبری،بلکه دارای ارزش وعظمت مطلق است ، که شایسته معشوق قرارگرفتن می باشد ودرعین حال همه مردم ازاین معشوق دوست داشتنی دوری می کنند.

همه پیامبران وراهبران وپیشوایان تمام ادیان وهمچنین تمامی مصلحان ونیک اندیشان کوشیده  اند مفهوم عینی عدالت  را برای مردم وپیروان شان مجسم کنند وبرای اینکه این مهم را آنها بتوانند درزندگی عملی وروزمرگی شان تطبیق بدهند تعاریف گوناگون ومختلفی را برای آن ارائه داشته اند تا باشناخت عمیق ترودقیقترازاین کلمه ی باارزش بتوانند مردم را ومخصوصا حکام وزمامداران را به عملی ساختن آن دردرون خود ، مردم وجامعه خود عملی سازند.

دربین تمام تعابیرگوناگون ومختلفی که ازعدالت شده است تاکنون هیچ تعبیروتفسیری ازاین کلمه به زیبایی هرچه تمامتری که اززبان خدای عدالت درروی زمین یعنی امام علی علیه السلام ارائه شده است وجود ندارد ودرحقیقت کلید فهم درست ازمعنای عدالت درقرآن را دراختیارما گذاشته است ، وچه آسان گذاشته است وما نیزنامردی نکرده چه آسان باآن برخورد می کنیم ، باذکراین روایت وومعنای مختصری ازآن به این نوشتارنیزپایان می بخشیم.

ازحضرت امام علی (ع) پرسیدند:العدل افضل ام الجود؟امام  (ع) فرمودند:

العدل يضع الامورمواضعها والجود يخرجها من جهتها العدل سائس عام والجود عارض خاص.

عدل جریانها را درمجرای طبیعی واصلی خود قرارمی دهد اما جود جریانها را ازمجرای طبیعی واصلی خود خارج می کند اگر به پذیریم عدالت یعنی دادن حق هرکس به اندازه استحقاق و استعداد و تلاش اوست . اینگونه نگاه به عدالت ، امور را در مسیر طبیعی خودش قرار می دهد . اگر جامعه را به یک ساعت تشبیه کنیم هر جزء ساعت در جای خودش باید قرار گیرد تا عقربه های ساعت وقت دقیق را به درستی نشان دهد در صورتیکه بخشش یک امر غیر طبیعی است مانند عضوی از بدن که چون بیمار است زندگی غیر طبیعی دارد باید بقیه اعضای بدن کمبود عضو بیمار را جبران کنند . از نظر اجتماعی نباید عضو غیر طبیعی و بیماری در جامعه باشد به عبارت دیگر اگر عدالت در جامعه به طور کامل وجود داشته باشد بیماری و نابسامانی و امور غیر طبیعی نباید مشاهده شود هرجا مشکلات و عدم تناسب وجود دارد ریشه آن در بی عدالتی است و حضرت فرمودند: العدل سائس عام و الجود عارض خاص. عدالت قانونی عام است که شامل همه افراد جامعه می شود اما جود یک حالت غیر کلی و استثنائی است که شامل همه مردم نمی شود عدالت یک بزرگ راهی است که همه افراد باید از مسیر آن بگذرند ولی جود و بخشش شبیه راههای میان بری است که همگان به آن دسترسی ندارند با این توضیحات عدالت افضل و بالاتر از جود است .

 اشرفی 20/7/1389

 

[ پنجشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 12:46 ] [ محمدطاهر ]
چند حرف زيبا : ما واقعا تا چیزي رو از دست نديم قدرش رو نمي دونیم ولي در عین حال تا. وقتي كه چیزي رو دوباره به دست نیاريم نمي دونیم چي رو از دست داديم عشقت رو به كسي بدي تضمیني بر اين نیست كه او ھم اينكه تمامھمین كار رو بكنه پس انتظار عشق متقابل نداشته باش ، فقط منتظرباش تا اينكه عشق آروم تو قلبش رشد كنه و اگه اين طور نشد خوشحال.باش كه توي دل تو رشد كردهي رودر عرض يك دقیقه میشه يك نفر رو خرد كرد در يك ساعت میشه يكدوست داشت و در يك روز میشه عاشق شد ، ولي يك عمر طول مي كشه تا.كسي رو فراموش كرددنبال نگاھھا نرو چون مي تونن گولت بزنن، دنبال دارايي نرو چون كم كمافول مي كنه ، دنبال كسي باش كه باعث بشه لبخند بزني چون فقط باكسي رو پیدا كن كه تو رو شاد ، يك لبخند میشه يه روز تیره رو روشن كرد.كنهدقايقي تو زندگي ھستن كه دلت براي كسي اونقدر تنگ میشه كه مي.خواي اونو از رويات بكشي بیرون و توي دنیاي واقعي بغلش كنيرويايي رو ببین كه مي خواي ، جايي برو كه دوست داري ، چیزي باش كه ميشانس براي اينكه ھر چي دوست خواي باشي ، چون فقط يك جون داري و يك.داري انجام بديآرزو مي كنم به اندازه ي كافي شادي داشته باشي تا خوش باشي ، به اندازه.كافي بكوشي تا قوي باشيبه اندازه كافي اندوه داشته باشي تا يك انسان باقي بموني و به اندازه.كافي امید تا خوشحال بمونيا ٣٠٠ متر مكعب گاز ھلیم میتواند يك انسان را آيا میدانستید که تقريباز روي زمین بلند كندآيا میدانستید که كرمھاي ابريشم در پنجاه وشش روز ھشتاد و شش ھزار -برابر خود غذا میخورندآيا میدانستید که تیز پروازترين حیوانات جھان پرندگانیاند كه -« نامیده میشوند پرستوك دم خاردار « ، كه در آسیا زندگي میكند پرستوكقادر است با سرعتي بیش از صد و شصت كیلومتر در ساعت پرواز كند و بابالاترين میزان سرعت يك قطار سريعالسیر رقابت كندآيا میدانستید که كره مريخ با سرعت ٢۴٠ كیلومتر درساعت به دور -خورشید میچرخدله بگیريم نیروي جاذبه كمترآيا میدانستید که ھرچه از مركز زمین فاص -مي شود، در نتیجه وزن كاھش مي يابد ، وزن فردي که در خط استوا ايستادهاز وزن ھمین شخص در قطب شمال و جنوب كمتر است زيرا در خط استوا زمینبر آمده تر و در قطب ھموارتر است اين تفاوت وزن حدود پنج درصد استكي تقريبا پنجاه ھزار سال در برابر آيا میدانستید که ظروف پلاستي -تجزيه و فساد مقاومندآيا میدانستید که رشد كودك در بھار بیشتر است -آيا میدانستید که يك چھارم خاك روسیه در سال پوشیده از برف است -آيا میدانستید حس بويايیه مورچه با حس بويايیه سگ برابري میكند -ل ٨١ به طو یبا ٣٠ گرم طلا نخ - k/m توان درست کرد یمبه طول ۵٨ یخط یبا يک مداد معمول - k/m توان کشید یمتواند جذبیت نیکوتین که يک آلکالوئید یدانستید آمونیاک م یآيا م -.برابر افزايش دھد ١٠٠ مغز تا یمخدرموجود در سیگار است را توسط سلولھاوازده متر عصب و چھارآيا میدانستي که در يك سانتي متر پوست شما د -متر رگ و مويرگ وجود داردوجود - « كلسیم » آيا میدانستي که در تمام وجود شما بیش از يك مشت گچداردايا مي دانستید که ھورمون - PYY مسئول چاقي است . در تحقیقات مشخصشده است که میزان اين ھورمون در افراد چاق يک سوم افراد معمولي است و. اين ھورمون به افراد چاق تزريق شود اشتھاي انان کاھش مي يابد چنانچهافريقائي ، بي آنکه سرش را برگرداند ، مي تواند پشت یموش دو پا -برابر سیصد و شصت درجه یسرخود را ببیند اين جانور ، از میدان ديدبرخوردار است.آيا میدانستید که زمان بارداري فیل به ٢ سال مي رسد -"آيا میدانستید که جنگ جھاني دوم خونین ترين جنگ بوده كه در آن حدودا -.پنجاه و شش میلیون نفر جان باختندمیلیون کیلومتر مربع ۵١۵ ايا میدانستید که مساحت سطح کره زمین -است .با مقايسه با مساحت وسعت ايران میتوان نتیجه گرفت که ايران٣٢/ .میدھد از سطح زمین را تشکیل ٪ ٠, معلق بابل , مجسمه زئوس یاھرام مصر , باغھا :یعجايب ھفتگانه تاريخ -معبد ديانا , مجسمه آپولوآرامگاه ماسولوس , فانوس درياي اسکندريه ,آيا میدانستید که طولاني ترين دوران پادشاھي بر اساس مدارك تاريخي -و سیصد سال پیش از دو ھزار "متعلق به پادشاه مصر میباشد كه تقريبامیلاد در زماني كه نوزادي بیش نبود تاج گذاري كرد و سلطنت او نود و چھار.سال بطول انجامیديک پارادوکس -سقراط گفته يوناني ھا دروغگو ھستند ولي خود سقراط ھم يونانیه پسدروغ میگه که يوناني ھا دروغ میگن پس يونانیھا راستگو ھستند وه يک يونانیه پس راستگوست پس راست میگه که يونانیھا سقراط ھم ک؟! آخر يونانیھا دروغگواند يا راستگو...........دروغگو ھستند پسمیلیون اختراعات وجود دارد که 6 ايا میدانستید که در حال حاضر بیش از -.اختراع رکورد را در دست دارد 1093 توماس اديسون با1 بار در 7.5 را (خط استوا) زمین ی يتواند دور کرهايا میدانستید نور م -.کند یثانیه طالكترون معناي يوناني كھربا است كھربا ماده اي است كه در مالش به -پارچه پشمي باردار شده و خرده ھاي كوچك كاه را جذب مي كنداين ربايشبعلت نیرويي مرموز اتفاق مي افتد كه يونانیان آن را الكتريسیته.نامیده انديکي از شديدترين نعره ھا در بین حیوانات به شیر آفريقايي تعلق -شنیده میشود اسب آبي ھم جزء ینعره آنھا تا سه کیلومتر یدارد صدامیباشد ، تا آنجا که حیوانات آبي در ینعره بلند یحیواناتي ست که داردترين نعره ھا زير آب نعره آنھا رو میشنوند ولي با ھمه اين اوصاف شديسیبلیمعادل دويست د یمتعلق به والھا مي باشد آنھا میتوانند نعره اموتور یمقايسه بايستي بگويم که اين نعره از صدا یتولید کند برا.يک جت بیشتر مي باشدآيا میدانستید که شھر ممنوع واقع در پكن در كشور چین بزرگترين -.ل ھفده قصر و پنج تالار میباشد قصر پادشاھي جھان است اين قصر شام..ش..ايا میدانستید كه وقتي يك نوزاد در حال گريه است با صداي ش -شما ارام خواھد شد و اين به اين دلیل صداي ابي است كه اطراف نوزاد را در دلدر ضمن اين يكي از دلايلي است كه چرا صداي ساحل دريا .مادر گرفته استبه انسان ارامش میدھدايا میدانستید كه چرا وقتي يك سیب گنديده را در بین سیب ھاي -دلیل اين است كه سیب .سالم قرار میدھیم بقیه سیب ھا ھم میگندندگنديده يك نوع گاز ﴿ethylene) از خودش انتشار میدھد كه باعث گنديدن.بقیه سیب ھا میشودزمین به خورشید ايا میدانستید كه گرمي در تابستان بخاطر نزديكي -﴾از شانس زمین تقريبا در دورترين فاصله خود به خورشید است ﴿.نیست.درجه كجي زمین است 23.5 بلكه بخاطر.ايا میدانستید كه لايه ازن فقط به اندازه دو سكه بروي ھم كلفتي دارد -ايا میدانستید كه اگر يك انسان سوراخي به مركز زمین و از انطرف تا طرف -سرعت , ديگر زمین بكند و انگاه يك تكه سنگ درون ان سوراخ بیاندازدسنگ با رسیدن به مركز زمین زياد میشود و با گذشتن از مركز زمینسرعتش كم میشود تا سطح زمین و اين تا ابد بین دو سر سوراخ اتفاقالبته كه اين يك نظريه است و نمیتواند واقعیت داشته ﴿ خواھد افتاد﴾باشدچرا اب دريا شور است؟ -قسمتي از نمك موجود در اب دريا از طريق فعالیت ھاي اتشفشاني زير ابيوارد ان میشود اما قسمت اعظم اين نمك مربوط به فرسايش پوسته زمیناملاح معدني موجود در خاك در اب باران حل میشود و از طريق .يا خاك استگاه زماني كه بر اثر تابش نور خورشید ان.رودخانه ھا به درياھا حمل میگرددقسمتي از اب دريا بخار میشود نمكي كه در ان وجود دارد بر جاي باقيامروزه .میماند و اين امر باعث میگردد كه تراكم نمك موجود در اب افزايش يابددر صد استكه بیشتر 3.5 میزان املاح معدني موجود در اب درياھاي ازاد جھانايد يا ھمان نمك طعامانرا سديم كلر ﴿CINa) تشكیل میدھديكي از حقايق اصلي زندگي روزمره ان است كه اب و روغن با ھم در نمي -﴾﴾روغن پايه ﴿﴿ بیشتر ادويه جات تند از نطر ساختار شیمیايي.امیزندبنابراين نوشیدن اب بروي دھاني كه بر اثر خوردن فلفل يا ادويه .میباشدبھترين راه حل براي بر طرف كردن .بیحاصل است تند به سوزش افتادتندي از دھان خوردن چیزي است كه چربي را به خور جذب كند و در اين بین نانيا ھر چیزي كه نشاسته داشته باشد و در دسترس باشد نتیجه خوبيھر چند كه .راه حل ديگر بعد از خوردن نان نوشیدن شیر است .بدست میدھداست اما داراي ماده اي شبیه به پاك كننده ﴾﴾اب پايه﴿ شیر از لحاظ ساختار﴿detergent) است كه مانند صابون با روغن با چربي در میامیزد و انرا. میشويد و مي بردايا میدانستید اشعه - X از بلور الماس عبور نمي كند و منعكس مي شود ازن استفادهاين خاصیت مي توان در تشخیص الماس حقیقي از نوع بدل آ.نمودآيا میدانستي که طول تقريبي رود نیل که بزرگترين رود جھان است در -کلیومتر است 6600 حدوداولین بار که پول کاغذي را اسکناس نامیدند -در ايران اسکناس ما ، خود از کلمه « اسیکناچیا » روسي بوده و چون تلفظ آنا ساده کرده به آن اسکناس گفتند فارسي زبان کمي مشکل بوده آنر یبراشمسي 1269 توسط بانک شاھنشاھي ، در سال ، یاولین پول رسمي کاغذ .« یمیلاد 1890 » ، شمسي طبق قانون 1309 در سال . در تھران انتشار يافتحق انتشار اسکناس از بانک شاھنشاھي اخذ و به بانک ملي ايران واگذاريک تومان معادل ده قران . جاريه ، تومان بود واحد پول ايران در دوره قا . گرديدشمسي بموجب قانون احاد ، پول ايران 1308 و برابر ده ھزار دينار بود در سالتغییر يافت و واحد پول به ريال تبديل گرديد د ولي ھنوز کلمه تومان به. قوت خود باقیست و بمعني ده ريال بکار برده میشودقبل از میلاد خبر 490 يكي از دوندگان در سال بر اساس يك داستان مشھوروي پس از .پیروزي اتني ھا بر پارسیان در ماراتن را به شھر اتن رساندامروزه به يادبود اين .رساندن خبر از خستگي بر زمین افتاد و جان سپرددونده و دوي مرگ اور او در مسابقات دو و میداني رشته اي به نام ماراتنآيا - .كیلو متر را میدوند 42 كه دوندگان مسافت برگزار میشودمیدانستید که ديوار چین دو ھزار و دويست سال پیش ساخته شده استکه طول آن به دو ھزار و ھفتصد و ده کیلومتر و ارتفاع آن بین پنج تا نه مترآيا میدانستي که طول - .آن به چھار و نیم متر میرسد یمیباشد و پھناکیلومتر است که ھزار کیلومترش در طرف 7000 خزر در حدود یساحل دريا.ايران استھر تكه كاغذ را نمیتوان بیش از ٩ بار تا كرددر ھرم خئوپوس در مصركه ٢۶٠٠ سال قبل از میلاد ساخته شده است به -اندازه اي سنگ بكار رفته كه میتوان با ان ديواري اجري به ارتفاع ۵٠ cm دردور دنیا ساخت۶٠٠ ثانیه تشكیل شده است - /۵۵٧/ آيا میدانستید که ھر سال از ٣١آيا میدانستید که بیشترين ضربان قلب راقناريھا با ١٠٠٠ بار در -دقیقه وكمترين را فیل با ٢٧ بار در دقیقه داردآيا میدانستید که سرعت صوت در فولاد ١۴ بار سريعتر از سرعت ان در -ھواستوقتي مگس بر روي يك میله فولادي مینشیند آيا میدانستید که -میله فولادي به اندازه دو میلیونیم میلیمتر خم میشودآيا میدانستید که عدد ٢۵٢٠ را میتوان بر اعداد ١ تا ١٠ تقسیم نود بدون -انكه خارج قسمت كسري داشته باشديعيآيا میدانستید که شیشه در ظاھر جامد به نظر میرسدولي در واقع ما -است كه بسیار كند حركت میكندآيا میدانستید يك لیتر سركه درزمستان سنگینتراز تابستان است -آيا میدانستید ٣٠ برابر مردمي كه امروزه بر سطح زمین زندگي میكنند -در زير خاك مدفون شده اندبیلیون بیلیون الکترون به ۵٠٠٠ آيا میدانستید در ھر ثانیه بیش از -را که شما تماشا میکنید یتلويزيون بر خورد میکند و تصوير صفحهاورد یبوجود م- sosکمک یاز مردم فکر میکنند که علامت بین الملل یبسیار (sos) از حروف اولیعبارت انگلیس (save our souls) يا (save our ship) تشکیل شده است اماچنین نیست sos د مورس به ياد سپردن به اين دلیل انتخاب شده که در کاسان است یاين ترکیب نقطه ھا و خطھا خیلs: . . .o: - - -sos= . . . - - - . . .تلويزيوني جھان (شبکه انگلستان ی اولین شبکه - bbc ) ١٩٢٩ در سالاولین بار در جھان یبرا ١٩٣٩ ازمايشي را اغاز کرد و در سال یپخش برنامه ھاو دايمي شد اين برنامه ھا منظمآيا میدانستي گزنه براي درمان رماتیسم، درد كمر در ناحیة دمبالچه، درد -لگن خاصره ( درد اعصاب كمر ) و نیز درمان بیماريھاي مثانه، مجاري ادراري وكلیه بسیار مفید استايا مي دانستید ايا میدانستید درجه حرارت بالاترين قسمت يك شعله -سد در حالي كه پايین ترين قسمت ان فقط ٣٠٠ درجه حرارتبه ١۵۴٠ درجه میردارداست یبقیه غیر نظام ٪ ۴٠ و یجھان نظام یاز ماھواره ھا ٪ ۶٠ ايا میدانید -خوردن پنیر باگردو چه مزيتي دارد؟ -در پنبر ماده اي به نام تیرامین وجود دارد كه اگر در مغز جمع شود ، باعثاين ماده توسط يك نوع آنزيم موجود در بدن انسان كندي ذھن میشود، البتهمیتواند كاتابولیسم شود، ولي اين آنزيم تا حد مشخصي فعال مي،براي فعالیت بیشتر اين آنزيم بايد میزان مس را در بدن زياد كرد .باشدبه ھمین .و اين كار با خوردن گردو كه حاوي مقداري مس است ،انجام میدھند.ني خوردن گردو به ھمراه پنیر توصیه شده است دلیل در متون ديکشور چین میباشد ، چیني ھا سالانه یآيا میدانستید زادگاه میوه کیو -خودرو برداشت میکنند یاز بوته ھا یفقط دويست تن کیوبلند یسالگ ۴٠ تا "و گاھا ٢۵ الي ٢٠ آيا میدانستید که قد انسان تا -متر یقد انسان ھر دو سال حدود شش میل به بعد یمیشود و از چھل سالگکوتاه میشود: آيا میدانستید ده کشور پھناور جھان بترتیب از اين قرار میباشد -، روسیه ، کانادا ، چین ، آمريکا ، برزيل ، استرالیا ، ھند ، آرژانتینقزاقستان ، سودان.نى بودنظريه ھاى پزشكى تا دو قرن پیش بر نظرورزى ھاى صرف مبت -.استدلال پزشكان در آن روزگار بر مبناى طبايع چھارگانه طب بقراطى بوددر اين ديدگاه بدن انسانى از اخلاط چھارگانه يعنى « خون »، « بلغم »،« صفرا » ( و (صفراى زرد « سودا » ( منشاء .تشكیل شده است (صفراى سیاهلغم از مغز، صفرا ھريك از اين اخلاط از ارگان خاصى است، مثلاً خون از قلب، بمادامى كه اين اخلاط چھارگانه در يك تعادل باشند .از كبد و سودا از طحالنقش .شخص سالم است و اگر اين تعادل به ھم بريزد بیمارى پديد مى آيدپزشكان اصلاح اين تعادل بود كه معمولاً توصیه ھايى مانند استراحت ومى شد و اگر اين اقدامات كارساز دستورات غذايى يا داروھاى گیاھى را شاملنبود آنگاه اقدام به « فصد » .مى كردندکه در ھنگام فعالیت در بدن میسوزد یايا میدانستید که اولین ماده ا -که میخواھند یکسان یھمین برا یبرا! یکربوھیدروتھا ھستند بعد چربھا یردن چرباز نخو ( ... مثل نان و برنج و) لاغر شوند نخوردن کربوھیدرتھا!!مھمتر استست و سومین قله بلند جھان است یآيا میدانستید قله دماوند ب -اختراعات سالانه در آمريکا به پنجاه ھزار مورد در سال میرسد و در ژاپن -سي ھزار و آلمان و فراسنه و انگلیس ھر يک ده ھزار مورد میرسد اما در صدعه جھاني در مجموع حدود پانصد اختراع واقعي و سي کشور در حال توستحقیقات و پژوھش و توسعه یکم رو یدارند دلیل اين امر سرمايه گذاراست و متاسفانه تعداد کارکنان و متخصصین در بخش تحقیق و توسعهصنعتي یخیلي کمتر از ھزار نفر در ھر میلیون است در حالي که در کشورھانفر در ھر میلیون میرسد به دو ھزار و ششصدمیدانستید که يک شاھین مثل "در مورد ديد حیوانات چه میدانید مثلا -نگاه میکند د يک شاھین میتواند یاين است که دنیا را با يک دوربین قوروزنامه بخواند شیر به تیز بیني انسان است یاز فاصله سي متر "مثلاتشخیص میدھد فیلھا و یپانصد متر مثلا يک بز کوھي را از فاصله ھزار وکرگدنھا يا به عبارت ديگر گیاھخواراني که در سنین بزرگي و بلوغ از ھیچدشمني ترس ندارند ، قدرت ديدشان بسیار کم است ، آنھا از فاصله سيکه ثابت ايستاده یديگر نمیتوانند فرقي بین يک بوته و گورخر یمتررا به صورت مات مي بینند بگذارند ، آنھا محیط اطراف خود ،يک درخت جوان صنوبر را به ھم وصل کنیم یايا میدانستید اگر ريشه ھايک ساخه یکه طول ريشه ھا یدر حال.طول ان به دو يا سه متر خواھد رسید!کیلو متر میرسد ٢٠ نیشکر به یمتر و طول ريشه ھا ۶٠٠ گندم بهدارد؟ چرا لوله زير دستشوئي آشپزخانه خمیدگي -ھمیشه خمیدگي داردد موقعي "لوله آبريز زير ظرف شوئي آشپزخونه اصولااين لوله بريزيد ، آب از لوله پايین میرود و در خمیدگي یتو یکه آب زياداول وارد میشود و سپس بطرف بالا رفته و از خمیدگي دوم بطرف پايین ميزل میشود قسمت زياد آب در رود و بعد از آنجا خارج شده و يا اينکه وارد چاه منھر بار از خمیدگي لوله عبور میکند ولي قسمت کمي از آن در خمیدگي لولهباقي مي ماند ، اين باقیمانده بسیار مھم است زيرا نقش سرپوشي رایھوا "میکند که مابین لوله فاضلاب کار گذاشته باشند معمولا یبازممکن"میگیرد و ضمنا یبد یواقع در فاضلاب بعلت فساد فضولات بوبدبوئي ھم در فاضلاب وجود داشته باشد و اگر اين گازھا از یاست گازھاطريقي وارد خانه شوند شما را بیمار خواھند کرد ولي آن قسمت آبي که دریاز نفوذ بو یخمیدگي لوله باقي میماند مانند سرپوشي باعث جلوگیراز ضرر گاز فاضلاب در امان بد فاضلاب بداخل خانه میشود و ھمچنین شما رانگاه میداردچرا عقربه ساعتھا ساعتگرد مي چرخد؟ -،چرا جھت فعلي حرکت عقربه ھا :بھتر است سوال را به اين صورت بپرسیمبه عنوان جھت استاندارد ساعت پذيرفته شده است؟ جواب اين سوال را باي از اولینيک کلمه مي توان داد؛ ساعت آفتابي ، ساعت آفتابي يکساعتھاي مورد استفاده بشر به معني واقعي آن بود؛ يعني به جاي اندازهگیري يک بازه زماني مثل ساعت شني يا آبي مي توانست به ھر لحظه روزهيک زمان نسبتا مطلق ، نسبت بدھد و از اين نظر، مي توان آن را پدرعرضھاي میاني اين ساعت نخستین بار در .ساعتھاي امروزي به حساب آوردنیمکره شمالي که محل بیشتر تمدنھاي باستان بود ابداع و به کاردر اين عرضھا، خورشید ھمواره از جنوب مي آيد و بنابراين با .گرفته شدتوجه به حرکت شرق به غرب آن ، سايه يک شاخص در طول روز، يک سیره در حال حاضربه نظر مي رسد دلیل انتخاب جھتي ک .ساعتگرد را مي پیمايدبه آن ساعتگرد مي گويیم ، به عنوان جھت استاندارد حرکت عقربه ھايدر واقع ، اگر تمدنھاي بشري سازنده تاريخ در .ساعت نیز ھمین باشد.نیمکره جنوبي بودند، به احتمال زياد الان عقربه ھا برعکس مي چرخیدندشوند؟ یم دانید شاتل ھا از مغرب به مشرق فرستاده یآيا م -کند به ھمین دلیل از سرعت زمین یزيرا زمین از مغرب به مشرق حرکت مشود در غیر اينصورت شاتل به یپرتاب شاتل ھااستفاده م یبرا٣٢٠٠km/h ١۶٠٠ يک.سرعت بیشتر نیاز داشت km/h یتا سرعت زمین را خنث١۶٠٠ کند و يک km/h ٢٨٠٠٠ تا به سرعت km/h (.برسدخودرا از یموشک ھا و شاتل ھا یفضاي یصاحب تکنولوژ یآيا ھمه کشورھا. ٢کنند؟ یکشور خودشان به فضا پرتاب ماز کشورھا از جمله روسیه و یزيرا بسیار . است یجواب اين سوال منفخود را به ترتیب از قزاقستان و گینه به یفرانسه که موشک ھا و شاتل ھاانجام دادن اين کار از داخل یمناسب را برا یکنند شرايط جو یفضا پرتاب مشرايط مناسب یکه دارا یکشور خودشان ندارند به ھمین دلیل از کشورھاي.کنند یباشند استفاده م یمچرا حرکت ماھواره ھا از شمال به جنوب است؟. ٣کشد یساعت طول م ١٫۵ زيرا ھر يک دور چرخش اين ماھواره ھا به دور زمین حدوددھد و از یاره يک نوار مشخص از سطح زمین را پوشش م و در طول اين مدت ماھوساعت دوم يک ١٫۵ که در طول اين مدت زمین ھم در حال چرخش است در یآنجايساعت يک عکس ١۶ دھد ، در نتیجه در ھر ینوار ديگر از زمین را پوشش مبايد یجاسوس یکه ماھواره ھا یاز آنجاي .شود یکامل از کره زمین گرفته م.فرستند یين را زير نظر داشته باشند آنھا را از شمال به جنوب م ھمه زمھزار کیلومتر از سطح ٢٠ که وجود دارد اين است که اگر ینکته جالب توجهرسیم که از آنجا ھر دور چرخش حول زمین یم یزمین بالا برويم به مکانعتسا ٢۴ دانیم در عرض اين یکشد و ھمانطور که م یساعت طول م ٢۴ دقیقآچرخد به ھمین دلیل از آن مکان ھمواره يک یزمین ھم يک دور به دور خودش مرا آنجا یمخابرات یبینیم و بر اين اساس ھمه ماھواره ھا ینقطه از زمین را مدرجه با ١٢٠ عدد ھستند که در فضا ٣ یمخابرات یاين ماھواره ھا .دھند یقرار مالبته تعداد ).دھند یيکديگر فاصله دارند و کل زمین را پوشش م٣ فرستنده اين ماھواره ھا زياد است و ھر يک از اين شرکتھا از یشرکتھا( .کنند یماھواره استفاده مکي اولین بار کلید زد؟از ايام قديم تا قرن ١٨ میلادي ، قديمي ترين شکل قفل ، قفلي است کهدر ويرانه ھاي خرساباد نزديکي نینوا، پیدا شده است و حدود ۴ ھزار سالقدمت دارد. اين قفل چوبي است و چند میله چوبي قابل حرکت دارد که درون را در وضعیت بسته نگه سوراخ ھايي مناسب روي کلون مي افتند و کلمي دارند. کلید آن ھم چوبي است و میله ھايي دارد و مي توان آن را در شیاريدر کلون داخل کرد . میله ھاي کلید، میله ھاي قابل حرکت قفل را به ارتفاعمناسب بالا مي برند و بیرون کشیدن کلون ممکن مي شد . مصريان قديمنمونه ھايي از آن در ژاپن و نروژ نیز به اين نوع قفل را مي شناختند و ،دست آمده است. در حفره ھاي تپه چغازنبیل در استان ايلام ، کلون و میله.ھايي سنگي پیدا شده که قدمت آن به قرن سیزدھم میلادي مي رسدرومیان ، قفلھا و کلیدھاي فلزي را اختراع کردند و براي اولین بار از ضامناستفاده کردند . قفلھاي ضامن دار صدھا سال ، تنھا ھا براي ايمني قفلوسیله اطمینان بخش براي مردمان به شمار مي رفت . در واقع ضامن ھا ھمان، برآمدگي ھاي اطراف سوراخ کلید در قفل ھستند، به طوري که اگر کلیديشیارھايي متناظر با ضامن ھا نداشته باشد، گردانیدن و حرکت آن در قفلطي قرنھاي متمادي ، قفل سازھا ابتکارھاي فراواني در طرح .ممکن نیست، ضامن ھا ارائه کردند و در نتیجه ، کلیدھاي پرپیچ و خمي پیدا شد . رومیانکلیدھاي کوچکي ھم مي ساختند و آنھا را به عنوان انگشتر به دست ميکردند؛ ھمچنین علاوه بر قفلھاي ثابت ، قفل قابل انتقال را ھم وارد کارکردند. قفل سازان قرون وسطي ، بخصوص در کشور آلمان ، در ساختنقفلھاي ظريف تبحر خاصي داشتند . کلیدھا و قسمتھاي متحرک قفل رابسیار پرکار و ضامن ھا را بسیار در ھم پیچیده مي ساختند و ظاھر قفلھارابه طور بسیار زيبايي تزيین مي کردند . با اين ھمه ، توجه و نیازني که در آن روزگاران پرآشوب به قفلھاي مطمئن بود، در سازوکار فراواقفلھا چندان پیشرفتي حاصل نشد . درھم پیچیدگي ضامن ھا و پنھان.کردن سوراخ کلید، تنھا وسیله ايمني به شمار مي رفتیآيا میدانستید که پنجاه درصد از مردان و ده درصد از زنان جھان سیگار -ھستند..دانستید كه وقتي يك نوزاد در حال گريه است با صداي ش ..شايا مي -شما ارام خواھد شد و اين به دلیل صداي ابي است كه اطراف نوزاد را در دل مادرگرفته است .در ضمن اين يكي از دلايلي است كه چرا صداي ساحل دريا به.انسان ارامش میدھده اب و روغن با ھم در نمييكي از حقايق اصلي زندگي روزمره ان است ك -﴾﴾روغن پايه ﴿﴿ امیزند.بیشتر ادويه جات تند از نظر ساختار شیمیاييمیباشد.بنابراين نوشیدن اب بروي دھاني كه بر اثر خوردن فلفل يا ادويهتند به سوزش افتاد بیحاصل است .بھترين راه حل براي بر طرف كردنخور جذب كند و در اين بین نان تندي از دھان خوردن چیزي است كه چربي را بهیيا ھر چیزي كه نشاسته داشته باشد و در دسترس باشد نتیجه خوببدست میدھد .راه حل ديگر بعد از خوردن نان نوشیدن شیر است .ھر چند كهاست اما داراي ماده اي شبیه به پاك كننده ﴾﴾اب پايه﴿ شیر از لحاظ ساختار﴿detergent) ا روغن با چربي در میامیزد و انرا است كه مانند صابون ب. میشويد و مي بردچرا اب دريا شور است؟ -قسمتي از نمك موجود در اب دريا از طريق فعالیت ھاي اتشفشاني زير ابيوارد ان میشود اما قسمت اعظم اين نمك مربوط به فرسايش پوسته زمینمیشود و از طريق يا خاك است.املاح معدني موجود در خاك در اب باران حلرودخانه ھا به درياھا حمل میگردد.انگاه زماني كه بر اثر تابش نور خورشیدقسمتي از اب دريا بخار میشود نمكي كه در ان وجود دارد بر جاي باقيمیماند و اين امر باعث میگردد كه تراكم نمك موجود در اب افزايش يابد .امروزهاھاي ازاد جھان ٣٫۵ درصد است كه بیشتر میزان املاح معدني موجود در اب دريانرا سديم كلرايد يا ھمان نمك طعام ﴿CINa) .تشكیل میدھدايا میدانستید كه چرا وقتي يك سیب گنديده را در بین سیب ھاي -میگندند.دلیل اين است یسالم قرار میدھیم بقیه سیب ھا ھم بعد از مدتكه سیب گنديده يك نوع گاز ﴿ethylene) خودش انتشار میدھد كه باعث از.گنديدن بقیه سیب ھا میشودايا میدانستید كه گرمي در تابستان بخاطر نزديكي زمین به خورشید -﴾از شانس زمین تقريبا در دورترين فاصله خود به خورشید است ﴿.نیست.بلكه بخاطر ٢٣٫۵ درجه كجي زمین است.زه دو سكه بروي ھم كلفتي دارد ايا میدانستید كه لايه ازن فقط به اندا -ايا میدانستید كه اگر يك سوزن را ارام روي اب بگذاريد روي اب شناور -اگر در ان اب كمي پودر صابون بريزيد یول.﴾بخاطر كشش سطحي اب﴿ میشود.ديگر سوزن بروي اب نخواھد ماندطرف تا طرفايا میدانستید كه اگر يك انسان سوراخي به مركز زمین و از ان -ديگر زمین بكند و انگاه يك تكه سنگ درون ان سوراخ بیاندازد , سرعتسنگ با رسیدن به مركز زمین زياد میشود و با گذشتن از مركز زمینسرعتش كم میشود و اين تا ابد بین دو سر سوراخ اتفاق خواھد افتاد﴾البته كه اين يك نظريه است و نمیتواند واقعیت داشته باشد ﴿آيا مي دانید داستان اشعه ايكس - (X) بیشتر از يكصد سال پیش آغازشد؟ درنیمه سده ي نزدھم مردي به نام ھاينريش گايسلر كشف كرد كه اگرلوله اي كه فاقد ھواست تحت ولتاژ بالا تخلیه ي الكتريكي شود نورھاياتزيبايي درون لوله تولید خواھد شد . مدتي پس از آن ويلیلم كروس اثبكرد كه علت درخشندگي ذرات الكتريكي است. پس از آن ھاينريش ھرتزنشان داد كه اين اشعه مي تواند از لايه ھاي نازك طلا و يا پلاتین عبوركند. شاگرد وي به نام لنارد پنجره ھايي از مواد ساخت بطوري كه اشعهكس مي توانست از راه پنجره باز لوله خارج شود . اكنون به كشف اشعه اي: پردازيمدر سال ١٨٩۵ ويلھم رونتگن با يكي از اين لوله ھا كه بدون پنجره بود.آزمايشي انجام مي داد وي متوجه شد كه بلورھاي نزديك لوله درخشیدندجون او مي دانست اشعه اي كه قبلا كشف شد (اشعه كاتدي ) از شیشهيد نوع ديگري از عبور نمي كند تا چنین اثري داشته باشد. گمان برد بااشعه وجود داشته باشد . چون اين اشعه نامرئي كه از نور و اشعه ديگربسیار متفاوت بود قابل تشريح نبود . آن را اشعه ايكس ( به معني اشعهمجھول ) نامید. بعد ھا دانشمندان آن را اشعه رونتگن نام نھادند و اكنون نیز.مي برند اين نام را بسیاري از دانشمندان به كاریعصب یشبکیه که محل خروج رشته ھا یاست رو یلکه کور چشم نقطه اچه) وجود ندارد یچشم از آن است و در اين محل کوچک ھیچ گونه سلول بیناياين محل بیفتد ديده یتصوير رو یلذا وقت (یو چه استوانه ا یمخروطاستفاده از را با یاست که اين محل خال یسازوکار مغز طور .نخواھد شدیتصوير ساير نقاط حدس میزند و ما معمولا متوجه اين نقطه تاريک نماگر دقیقا يک تصور کوچک در اين محل بیفتد ما واقعا آنرا یشويم ول.نخواھیم ديدايا میدانستید علاوه بر جامد مايع و گاز و پلاسما حالت پنجم ماده -مي اين دسته مواد مربوط چگالش بوز انیشتین است كه به اثرات كوانتودر اين حالت ماده فاقد چسبندگي، كشش سطحي است و میخواھد خود .استظاھري .را در حداكثر سطح بگستراند و از ديواره ھاي ظرف خود بالا میرودشبیه مايع دارد و لي كاملا مثل كاز ايده ال عمل میكند و اگر آنرا به حركت دردر دماھاي بسیار پايین نمونه ۴ ھلیم .مه میدھدآوريم تا ابد به حركت خود ادا.حالت ششم ماده ھم اخیرا كشف شده است .اي از آن استاز ھر ماده به انرژي جالب است بدانید كه انرژي حاصل از تبديل يك گرم -متر كه در پشت 100 برابر با انرژي پتانسیل موجود درسد آبي به ارتفاع.جمع شده باشد آن نود میلیون متر مكعب آبعلت جرقه زني در سنگ چخماخ چیست؟ -سنگ چخماخ با نام flint معروف مي باشد، تیره رنگ مي باشد و در شاخهکوارتزھا قرار مي گیرد Flint درجه 573 نوع کوارتز آلفا مي باشد که تا دمايسانتیگراد پايداري دارد و به صورت گرھکھايي در گچ و سنگ آھک يافت مياز سنگھاي حاوي سیلیس. شود SiO كه عموماً منشاء رسوبي دارند مي 2اين سنگھا يك پارچه بوده كه به علت نقص ساختماني در برخورد با .باشديكديگر جرقه زده و O- آزاد مي نمايد اين سنگ بانام سنگ آتشزنه معروف 3. مي باشدراخ شده است وليچرا لايه ازن در نواحي قطبي كه آلايندھا كمتر است سو -در مناطق ديگري كه عملیاتھاي صنعتي و آلايندھھا وجود دارد سوراخ نشدهاست ؟مھمترين عامل وجود ابرھاي استراتوسفري در نواحي قطبي است به دلیلسردتر بودن قطب جنوب اين ابرھا در آنجا پايدارترند تابش پرتوھاي فراراديکال ھاي کلر در مجاورت بنفش خورشید در آغاز بھار باعث آزاد شدن. بلورھاي يخ موجود در اين ابرھا مي گردد:در مورد جیوه یاطلاعات جالب -بیشترين معادن جیوه دنیا در اسپانیا و ايتالیاست و مھمترين سنگمعدن آن سینابار يا سولفور جیوه است با گوگرد و ھالوژنھا تركیب ميك بي اثر است جیوه و تركیبات آن شود اما با اسیدھا به جز اسیدنیتريتوسط پوست و بلعیدن و تنفس جذب بدن مي شود ماكسیمم مقدار مجازمیلي گرم در متر مكعب و ماكسیمم مقدار 1.0 بخار جیوه در ھواي محیط كارمیلي گرم در لیتر است كلیه ھا نقش مھمي در 3.0 جیوه مجاز موجود در ادرارد ضمن اينكه بیشترين تجمع جیوه در اعضاي دفع جیوه از راه ادراري دارن. بدن نیز در كلیه ھاست!زند یمیلیون مرتبه پلک م ١٠ انسان سالانه بیش از -!مرتبه بزرگتر از زمینه ٣٣٠٣٣٠ خورشید -تواند تقريبا يک میلیون گالن آب تمیز رایيک گالن روغن سوخته، م -!آلوده کند! کنندیپا رشد م یچھار برابر ناخن ھا انگشتان دست، تقريبا یناخن ھا -حرف - E رود در حالیكهیدر كلمات بكار م ،یبیشتر از تمام حروف انگلیسحرف Q !كمترين كاربرد را داردخوردن يك عدد سیب اول صبح، بیشتر از يك فنجان قھوه باعث دور شدن -! شود یم یخواب آلودگ! گذارند یك چشمشان را باز م دلفین ھا ھم مانند گرگ ھا ھنگام خواب ي -١٢٠ كه ھنگام عطسه از دھان شما خارج میشود، حدود یسرعت آب دھان -!كیلومتر بر ساعت است- ! كشد تا نور خورشید به زمین برسد یثانیه طول م ١٧ دقیقه و ٨! شود یشما م یجويدن آدامس ھنگام خوردن پیاز، مانع از اشك ريز -،شود و افراد بعد از خوردن غذایدرست م یدمگن یدر تايوان بشقاب ھا -! خورندیبشقابشان را ھم م!او قرار دارد یبدن، در پا یيك چھارم استخوان ھا -!اثر لب و زبان ھر كس، مانند اثر انگشت او منحصربه فرد است -آيا میدانستید درخشندگي کرم شب تاب از چیست؟ نور كرم شب تاب -به اين گونه ر است ، ولي اصلا گرما ندارد كاملا شبیه نورھاي ديگنورافشاني ، « نورافشاني سرد » اين نور بر اثر ماده اي به گفته مي شودنام « لوسي فرين » وقتي ايجاد مي شود كه در بدن كرم شب تاب وجود دارد.اين ماده با اكسیژن تركیب مي شود ، مي درخشدو درصد از وزن بدن را تشكیل میدھد آيا میدانستید که مغز انسان فقط د -ولي بیست و پنج درصد از اكسیژن دريافتي بدن را به تنھايي مصرفمیكندبغیر از الکل کاشف گوگرد ھم ھست یراز یآيا میدانستید که زکريا -آيا میدانستید که با نگاه کردن به گوش جانوران میتوانیم پي به -ا ببريم، بدين صورت که تخمگذارانتخمگذار بودن و يا بچه زا بودن آنهتنھا در اين مورد يک گوششان ناپیدا و بچه زايان گوششان نمايان استاستثنا وجود دارد و آن نوعي افعي بچه زا است که گوشش دقیق پیدانیستمعمولي از کم نوشیدن آب یآيا میدانستید که بیشتر سردردھا -.میباشدبطور متوسط شش سال از عمرش را یامروز یآيا میدانستید که انسانھا -تلويزيون نگاه میکند و شش سالش را ھم صرف غذا خوردن میکنیم و يکسومش را ھم میخوابد؟متر مكعب گاز ھلیم میتواند يك انسان را 300 آيا میدانستید که تقريبااز روي زمین بلند كندروز ھشتاد و شش ھزار آيا میدانستید که كرمھاي ابريشم در پنجاه وشش -برابر خود غذا میخورندآيا میدانستید که تیز پروازترين حیوانات جھان پرندگانیاند كه -« پرستوك » ، پرستوك دم خاردار كه در آسیا زندگي میكند نامیده میشوندقادر است با سرعتي بیش از صد و شصت كیلومتر در ساعت پرواز كند و بايك قطار سريعالسیر رقابت كند بالاترين میزان سرعتكیلومتر درساعت به دور 240 آيا میدانستید که كره مريخ با سرعت -خورشید میچرخدآيا میدانستید که ھرچه از مركز زمین فاصله بگیريم نیروي جاذبه كمتر -مي شود، در نتیجه وزن كاھش مي يابد ، وزن فردي که در خط استوا ايستادهدر قطب شمال و جنوب كمتر است زيرا در خط استوا زمین از وزن ھمین شخصاين تفاوت وزن حدود پنج درصد است بر آمده تر و در قطب ھموارتر استآيا میدانستید که ظروف پلاستیكي تقريبا پنجاه ھزار سال در برابر -تجزيه و فساد مقاومندآيا میدانستید که رشد كودك در بھار بیشتر است -میدانستید که يك چھارم خاك روسیه در سال پوشیده از برف است آيا -آيا میدانستید حس بويايیه مورچه با حس بويايیه سگ برابري میكند -7 جھان حدود - / درصد 4 فقط حدود .میلیارد سال پیش متولد شده است 13عالم از ماده ، به شکلي که ما مي شناسیم تشکیل شده است ، يعني مادهدرصد کل عالم 4 ي که ما مي شناسیم و در آزمايشگاه وجود دارد، فقط معمولدرصد عالم را ماده تاريک سرد تشکیل داده که دانشمندان 23 .را مي سازددرصد باقي مانده را انرژي تاريک 73 اطلاعات خیلي کمي درباره اش دارند واين ، عجیب تشکیل مي دھد که تقريبا تنھا چیزي که در موردش مي دانیمھندسه کیھان تخت است و مشاھدات !است که وجود دارد WMAP مدل تورمي راجھان با مھبانگ شروع شد و در زمان کوتاھي :تايید مي کند که مي گويدخیلي سريع منبسط شد و سپس آھنگ انبساطش کند شد تا به مقداراھداين انبساط ادامه خواھد داشت و جھان تا ابد منبسط خو .کنونیش رسیدنتايج اخیر امکان توقف انبساط يا باز رمیدن جھان در خودش را رد مي .شدمیلیون سال پس از تولید 200 طبق محاسبات نخستین ستاره ھا .کندبه خاطر زماني که طول کشیده تا اين تابش به ما .کیھان متولد شدندمھبانگ برسد اين داده ھاي جديد جھان را درست آن طور که بلافاصله پس ازاين تابش دورترين چیزي است که دانشمندان تاکنون .بوده ، نشان مي دھدموفق به مشاھده آن شده اندتنھا قسمت بدن که خون ندارد قرينه چشم است -خورد یلیتر اب م 95 دقیقه 3شتر مرغ در -81 به طول یگرم طلا نخ 30 با - k/m توان درست کرد یم58 به طول یخط یلبا يک مداد معمو - k/m توان کشید یمقبل از اختراع ماشین بخار اولین بار اتوفن گواريک ١۶۵۴ درسال -ابتدا یو.فشار است یبا ازمايش نشان داد که ھوا دارا یفیزيکدان المانرا با پمپ تخلیه ھوا از انھا خارج نمود وسپس انھا را به یدونیمکره مس یھوا٨ بیرون تحت فشار بودند که یاز ھوا یقدرھم چسباند اين نیمکره ھا بفشار .توانستند نیمکره ھا را از ھم جدا سازند یجفت اسب از طرفین ھم نمھوا را در سطح تراز دريا يک اتمسفر فرض شده است با بالا رفتن از سطحکه شارش یشود از انجاي یھوا کم م یتراز دريا فشار ھوا به علت کاھش چگالر فشار به کم فشار صورت میگیرد کوھنوردان در صعود به ھوا از منطقه پیدارد وبراحت یبیرون فشار کم یشوند چون ھوا یکوه دچار مشکل مشود به ھمین دلیل کوھنوردان در صعود به یاکسیژن وارد بدن شخص نم.مرتفع اکسیژن با خود حمل میکنند یکوھھادوازده متر عصب و چھار آيا میدانستید که در يك سانتي متر پوست شما -متر رگ و مويرگ وجود داردآيا میدانستید که در تمام وجود شما بیش از يك مشت گچ - « كلسیم »وجود داردآيا میدانستید حس بويايیه مورچه با حس بويايیه سگ برابري میكند -ايا مي دانستید که ھورمون - PYY در تحقیقات مشخص . مسئول چاقي استکه میزان اين ھورمون در افراد چاق يک سوم افراد معمولي است و شده است. چنانچه اين ھورمون به افراد چاق تزريق شود اشتھاي انان کاھش مي يابد.آيا میدانستید که شن خیس از شن خشک سبکتر است -افريقائي ، بي آنکه سرش را برگرداند ، مي تواند پشت یموش دو پا -برابر سیصد و شصت درجه یاين جانور ، از میدان ديد سرخود را ببیندبرخوردار است.سال مي رسد 2 آيا میدانستید که زمان بارداري فیل به -آيا میدانستید که در ھر میلیمتر مكعب خون شما پنج ملیون رعیت به -.نام گلبول قرمز وجود داردارد به اندازه فاصله آيا میدانستید که اعصابي كه در بدن شما وجود د -.زمین تا ماه است"آيا میدانستید که جنگ جھاني دوم خونین ترين جنگ بوده كه در آن حدودا -.پنجاه و شش میلیون نفر جان باختندمیلیون کیلومتر مربع ۵١۵ ايا میدانستید که مساحت سطح کره زمین -که ايران با مقايسه با مساحت وسعت ايران میتوان نتیجه گرفت . است٣٢/ از سطح زمین را تشکیل میدھد ٪ ٠آيا میدانستید که مساحت درياچه ارومیه شش ھزار کلیومتر مربع و عمیقآن چھارده متر میباشد یترين جا. آيا میدانستید نعناع سسکه و تنگي نفس را شفا میدھد -مرگ در حدود يك سوم سرطانھايي كه در نھايت منجر به ايا میدانستید كه -.مي شوند با آنچه كه مي خوريم در ارتباط ھستندنوع ويروس شناخته شده است كه به 200 بیش از ايا میدانستید كه -.دستگاه تنفسي فوقاني اثر گذاشته و باعث سرماخوردگي مي شوندشیر در بین فرھنگ و آداب و رسوم ملل مختلف جايگاه خاصي را به خود -مثال در آيین اسلامي شیر خوردن دو نوزاد مختلف براي .اختصاص داده استيا در .خواھر خواندگي ايجاد مي كند/از يك مادر، بین آنھا پیوند برادربنابراين شیر حاصله از .ھندوستان ھندوھا گاو را حیوان مقدسي مي داننداين دام را نیز مقدس دانسته و ھر ھندي در روز يك فنجان يا يك لیوان شیر80 ) به اين دلیل ھند بزرگترين كشور تولید كننده شیر .دمي آشام.و در عین حال بزرگترين مصرف كننده آن مي باشد (میلیون تن در سال،(قند شیر ) تركیبات عمده شیر را آب، چربي، پروتئین، لاكتوزشیر يك تركیب مغزي و كامل .ويتامین ھا و مواد معدني تشكیل مي دھندمیلي گرم كلسیم دارد 315 حدود (میلي لیتر 250 ) شیر ھر لیوان .مي باشدبنابراين .درصد كلسیم روزانه مورد نیاز بدن انسان را تامین مي كند 30 كهمصرف روزانه سه لیوان شیر مي تواند نیاز بدن به كلسیم را كاملا مرتفعسازدقرار مديترانه بین سه قاره اروپا ، آسیا و آفريقا یآيا میدانستید دريا -داردآيا میدانستید جرم زمین ھشتاد و يک برابر ماه است؟ -ويتامین یتمامي مرکبات دارا - « پ» ھستند که اين ويتامین به کمکرگھا را باز و لاروبي یاشعه راديو اکتیو که در مرکبات وجود دارد ، موو یمینمايد و رسوباتي را که در جدار رگھا نشسته و عامل اصلي پیرپس پرتقال و لیمو ترش و لیمو شیرين و تي است از بین میرود فرتو. فراموش نشه ...نارنگي وچرا در زمستان روزخانه ھا يخ نمي زنند؟ -جريان داشتن باعث .پس آب زير گرم است .زيرا آب از رو يخ مي زند نه از زيربنابراين در شرايط .مي شود كه دائم آب گرم و سرد جايشان عوض شود.عارف يخزدگي رخ نمي دھدمتو اجداد اولیه انسان ھا ھر دو (ناندرتال ھا ) انسان ھاي اولیه آيا میدانستید-. در يک زمان در اروپا مي زيسته اند: ايا میدانستید كه وزن کره زمین چیزي در حدود -كیلوگرم است كه اين مقدار با استفاده 6,000,000,000,000,000,000,000,000ز فرمولا ( F = G * M1 * M2 / R .بدست امده است ( 2چرا وزن انسان روي خط استوا كمتر مي شود ؟ -البته اگر فكر مي كنید براي خلاص شدن از شر . بله اين درست استاضافه وزن كافي است يك بلیط ھواپیما به مقصد يك شھر استوايي: نیدبگیريد ، دست نگه داريد و اول بقیه مطلب را بخواشھرھايي كه روي خط استوا قرار دارند ، حدود km نسبت به شھرھاي اروپا و 3آسیاي میانه دورتر از مركز زمین ھستند و اين باعث مي شود در آنھا شتابھمچنین گردش زمین ھم روي اين امر تأثیر مي . جاذبه ضعیف تر باشدجسام واقع در اين مكان گذارد و باعث مي شود يك نیروي رو به خارج ناچیز به ادرست مثل لباس خشك كن ھاي گردشي كه به آب درون لباسھا يك . وارد شودنیروي وارد شده بر اجسام به دلیل حركت . نیروي گريز از مركز وارد مي كنندگردش زمین يك نیروي شعاعي است و چون جھت آن خلاف جھت نیروي گرانش. وداست ، باعث كم شدن تأثیر گرانش مي شدرصد از 3 وقتي دو تأثیر گفته شده با ھم جمع شوند ، در مجموع چیزي حدودكیلويي ، در استوا 70 يعني يك فرد . وزن ھر شخص در استوا كم مي شودپس شما مي توانید در خانه خود . گرم از وزنش كم مي شود 200 تنھايك رژيم ساده ، بنشینید و به جاي سفر به استوا ، براي كم كردن وزن خود. غذايي بگیريد و ھمان قدر وزنتان را كم كنیدتلويزيون -در عصر كنوني رونق بازار تلويزيون نیز به ترقي و پیشرفت راديوفكر تلويزيون قديمي است و آغاز اين فن را بايد از زمان . افزوده شده استكشف يك تن فیزيك دان به نام May اومت دردرباره خواص مق 1873 درسالمقابل عكس سلنیوم Selenium دانست كه بنابراين خاصیت تصويرھاي. نوراني را به نیروي الكتريك تبديل مي كندكاري 1876 در Carey سیستمي از تلويزيون پیشنھاد كرد كه با استفاده ازاصل ياد كرده نمونه اي بطور تقلید از چشم انسان بوسیله تركیبي ازلكتريك سلنیوم درست مي كرد ، آزمايشھاي بسیار سلولھاي كوچك فتواكردند تا صفحه نیپ كو Dispuede Nipkow اين اسباب در . را پديد آوردندحالت خیلي ساده از صفحه اي تشكیل مي شود كه داراي يك رديف سوراخھايمارپیچي است و پس از يككنند دور گردش تغییر جاي آن با ارتفاع تصويري كه مي خواھند متصلتطبیق پیدا مي كند و به بیان ديگر بايد گفت تصوير را به چند جزءقسمت مي كنند و نور ھر جزء را پس از تبديل به جريان الكتريك انتقال مياصل انتقال . دھند ، در پست گیرنده ، دستگاه بعكس عمل مي كنداز اين تصوير عامل تازه اي را پديد آورد كه سپس مورد استفاده قرار گرفتقرار كه م در پست فرستنده و ھم در پست گیرندهلوله ھاي اشعه كاتوديك Ccsillographes . را مورد استعمال قرار دادندتكمیلات پي درپي كه در اين اصول به عمل آمد منتھي به اختراعايكونوسكپ Iconoscope توسط دانشمند امريكايي زوريكین Zworykin كهاين اسباب امروز بمنزله چشم فرستنده راديو است . ديداصلاً روس بود گرو تصوير را درون صفحه ظريف موزائیك خود كه نسبت به عكس حاسیت داردتلويزيون اختراعي است كھملاً الكترويكي و اختراعات . ظبط مي كندديگري در زمینه رويت الكترونیكي از آن متفرع گرديده است مانندبا اين وسايل مي توان اشیاء را . الكترونیكي میكروسكوپ و تلسكوپ. بي اندازه بزرگ كرد و يا در تاريكي چیز ھا را ديد. قطعه استخوان مجزا وجود دارد 206 در بدن يك شخص بالغ در حدود -استخوان دارد ، اما ھمزمان با رشد ما بعضي از آنھا به 300 بدن نوزادان در حدود -. يكديگر جوش مي خورندتقريباً يك سوم وزن يك زن و يك دوم وزن يك مرد را ماھیچه تشكیل مي -دھد!زند یمیلیون مرتبه پلک م ١٠ انسان سالانه بیش از -!مرتبه بزرگتر از زمینه ٣٣٠٣٣٠ خورشید -تواند تقريبا يک میلیون گالن آب تمیز رایيک گالن روغن سوخته، م -!آلوده کند! کنندیپا رشد م یدست، تقريبا چھار برابر ناخن ھا انگشتان یناخن ھا -حرف - E رود در حالیكهیدر كلمات بكار م ،یبیشتر از تمام حروف انگلیسحرف Q !كمترين كاربرد را داردخوردن يك عدد سیب اول صبح، بیشتر از يك فنجان قھوه باعث دور شدن -! شود یم یخواب آلودگ! گذارند ینگام خواب يك چشمشان را باز م دلفین ھا ھم مانند گرگ ھا ه -١٢٠ كه ھنگام عطسه از دھان شما خارج میشود، حدود یسرعت آب دھان -!كیلومتر بر ساعت است- ! كشد تا نور خورشید به زمین برسد یثانیه طول م ١٧ دقیقه و ٨! شود یشما م یجويدن آدامس ھنگام خوردن پیاز، مانع از اشك ريز -،شود و افراد بعد از خوردن غذایدرست م یگندم یشقاب ھادر تايوان ب -! خورندیبشقابشان را ھم م!او قرار دارد یبدن، در پا یيك چھارم استخوان ھا -!اثر لب و زبان ھر كس، مانند اثر انگشت او منحصربه فرد است -آيا میدانستید درخشندگي کرم شب تاب از چیست نور كرم شب تاب -به اين گونه نورھاي ديگر است ، ولي اصلا گرما ندارد كاملا شبیهنورافشاني ، « نورافشاني سرد » اين نور بر اثر ماده اي به گفته مي شودنام « لوسي فرين » وقتي ايجاد مي شود كه در بدن كرم شب تاب وجود دارد.اين ماده با اكسیژن تركیب مي شود ، مي درخشدنسان فقط دو درصد از وزن بدن را تشكیل میدھد آيا میدانستید که مغز ا -ولي بیست و پنج درصد از اكسیژن دريافتي بدن را به تنھايي مصرفمیكندبغیر از الکل کاشف گوگرد ھم ھست یراز یآيا میدانستید که زکريا -آيا میدانستید که با نگاه کردن به گوش جانوران میتوانیم پي به -ا بودن آنھا ببريم، بدين صورت که تخمگذاران تخمگذار بودن و يا بچه زتنھا در اين مورد يک گوششان ناپیدا و بچه زايان گوششان نمايان استاستثنا وجود دارد و آن نوعي افعي بچه زا است که گوشش دقیق پیدانیست... آيا میدانستید كه.داسم تمام قاره ھا با ھمان حرفي كه آغاز شده است پايان مي ياب -.مقاوم ترين ماھیچه در بدن، زبان است -ماشین تحرير - » كلمه » (TYPEWRITER) طولاني ترين كلمه اي است كه.مي توان با استفاده از حروف تنھا يك رديف كیبورد ساخت.چشمك زدن زنان، تقريباً دوبرابر مردان است -.شما نمي توانید با حبس نفستان، خودكشي كنید -.ل است كه آرنج تان را بلیسید محا -میگويند، چرا كه - « عافیت باش » وقتي كه عطسه میكنید مردم به شماوقتي عطسه مي كنید قلب شما به اندازه يك میلیونیم ثانیه.مي ايستد.خوك ھا به لحاظ فیزيك بدني، قادر به ديدن آسمان نیستند -ك دنده شما بشكند و اگر وقتي كه به شدت عطسه مي كنید، ممكن است ي -عطسه خود را حبس كنید، ممكن است يك رگ خوني در سر و يا گردن شما پاره.شود و بمیريدجلیقه ضد گلوله، ضد آتش، برف پاك كن ھاي شیشه جلوي اتومبیل و -.چاپگرھاي لیزري توسط زنان اختراع شدند.تنھا غذايي كه فاسد نمي شود، عسل است -.نمي تواند زبانش را به بیرون دراز كند كروكوديل -.حلزون مي تواند سه سال بخوابد -توانست با حذف يك دانه - « امريكن ايرلاينز » در سال ١٩٨٧ خطوط ھواييزيتون از ھر سالاد سرو شده در پروازھاي درجه يك خود، چھل ھزار دلار.صرفه جويي كند.به پريدن نیستند فیل ھا تنھا جانوراني ھستند كه قادر -.مورچه ھمیشه بر روي سمت راست بدن خود، سقوط مي كند -قلب انسان فشاري كافي ايجاد میكند تا به فاصله ٣٠ فوتي (تقريباً -.متر ) خون را به خارج از بدن پمپاژ كند 8موشھاي صحرايي چنان سريع تكثیر پیدا مي كنند، كه در عرض ھجده ماه دو -.قادرند يك میلیون فرزند داشته باشند موش صحرايي.صندلي الكتريكي توسط يك دندانپزشك اختراع شد -استفاده از ھدفون در ھر ساعت، باكتري ھاي موجود در گوش شما را تا ھفتصد -.برابر افزايش مي دھد.نظیر اثرانگشت، اثر زبان ھر شخص نیز متفاوت است -ازده متر عصب و چھار متر رگ و مويرگ وجوددر يك سانتي متر پوست شما دو -.داردوجود دارد - « كلسیم » .در تمام وجود شما بیش از يك مشت گچ.حس بويايیه مورچه با حس بويايیه سگ برابري میكند -که ھورمون - PYY مسئول چاقي است . در تحقیقات مشخص شده است کهد معمولي است و چنانچه اين میزان اين ھورمون در افراد چاق يک سوم افرا. ھورمون به افراد چاق تزريق شود اشتھاي انان کاھش مي يابد.شن خیس از شن خشک سبکتر است -در ھر میلیمتر مكعب خون شما پنج ملیون رعیت به نام گلبول قرمز وجود -.دارد.اعصابي كه در بدن شما وجود دارد به اندازه فاصله زمین تا ماه است -جنگ جھاني دوم خونین ترين جنگ بوده كه در آن حدودا " پنجاه و شش -.میلیون نفر جان باختندمیلیون کیلومتر مربع است .با مقايسه با ۵١۵ مساحت سطح کره زمین -٣٢ مساحت وسعت ايران میتوان نتیجه گرفت که ايران / از سطح زمین را ٪ ٠.تشکیل میدھداني است .به علت داشتن فلوئور میناي دندان را چاي سبز داراي خواص فراو -تقويت کرده و از پوسیدگي ان جلوگیري مي کند .زياده روي در خوردن انرنگ دندانھا را زرد مي کند اما دندانھاي زرد شده ديرتر خراب مي شوند، ھمچنین بوي بد دھان را از بین مي برد مخصوصا خشک شده ان بوي شراب .فع مي کند . دمکرده ان نشئه اور و سردرد را تسکین مي دھد پیاز و سیر را ر. چاي در كنار فايده ھاي فراوانش خاصیت ضد سرطاني نیز دارد .که فک یدن ٢٠٠ پوند فشار وارد کند . در حالیتواند ھنگام جو یفک انسان م -تواند ٢٠٠٠ پوند فشار وارد کند یک سوسمار م ی! شود یھا اكو نماردك یداند چرا صدایھیچكس نمآ نھا حس ! كنندیم یكنند، بلكه تو را مخف یپشه كش ھا پشه را نابود نم -توانند بفھمند كه تو ی اندازند، بنابراين پشه ھا نم یپشه ھا را از كار م!ییكجا.اينچ از زمین دور میشود 1.5 ماه در ھر سال به اندازه -زمیني كافي است درون سبد آن براي جلوگیري از جوانه زدن سیب -.يك سیب قرار دھید- OK مخفف كلمات Oll Korrect مي باشدتا زمانیكه كه غذا با بزاق دھان مخلوط نشده باشد مزھاش احساس -.نمیگردداولین بار یچرا عمل سزارين بدين نام معروف شده است؟ میگويند برا -ن بدنیا آمده است و بدين خاطر ژولیوس سزار قیصر روم به طريق سزاريالبته در لاتین کلمه ايي نیز وجود .شده است یسزارين به نام او نامگذاردارد بدين مضمون « سه داره » که معني « برش » .میباشدگیر کردن اعصاب بین استخوانھاست باعث خواب رفتن دست و پا میشود -ھم فرق دارد؟ مردانه و زنانه با یلباسھا یچرا سمت دگمه ھا -زنانه به سمت چپ بسته میشود و یلباسھا یھمه میدانیم که دگمه ھاآقايون به سمت راست یبرعکس دگمه لباسھا جواب اين د بايستي، زمانیکه در دربار شاھان .بسیار قديم جستجو کرد یسئوال را در سالھاداشتند که لباس به تن آنھا یخود نديمه ا یزنھا و دختران شاھان برامیکردند ، ھمانطور که میدانید پوشیدن لباسھا آن زمان به تنھاييدگمه میّسر نبود و احتیاج به کمک داشت و اين نديمه ھا بودند کهراست دست زياد یخانومھا را مي بستند و از آنجا که درصد انسانھا یلباسھاتر است از اين رو اگر خوب توجه کنید ، کسي که ار روبرو دگمه ھا را مي بندداز راست به چپ مي بندد زنانه از چپ به یلباسھا یدگمه ھا ید از اين روراست بسته میشودانسان یآيا میدانستید دانشمندان مدعي ھستند که انگشت کوچک پا -به مرور زمان ناپديد خواھد شد، چرا که ما کمترين استفاده از آن را داريم؟شخیص تخم مرغ سالم از خراب با قرار دادن آن در کاسه آيا میدانستید ت -پر از آب میسر است، بدين صورت که اگر تخم مرغ ته نشین شود سالم یاآب شناور شود خراب است؟ یاست و اگر روآيا میدانستید پنگوئن نر میتواند ماھي را در معده خود بیش از يک -از آن را یرد و ھر موقع لازم شد مقدار ھفته بدون اينکه ھضم اش کند نگه داخود میدھد؟ یبالا مي آورد و به بچه ھا! بردیقه خوابشان م یدق 7 اكثر افراد در كمتر از -اگر تار عنکبوت به کلفتي مغز يک مداد به ھم تنیده شود میتواند -بزرگ بوينگ را تحمل کند یسنگیني يک ھواپیما10 كفتي به اندازه میتواند ,(اران زايك نوع ابر ب ) كومولونیمبوس -.كیلومتر داشته باشددرخت 15 كیلوگرم كاغذ جديد بايد 1000 براي تولید ھر آيا میدانستید -جنگلي قطع شود؟كیلوگرم كاغذ بازيافتي فقط حدود 1000 آيا میدانستید براي تولید ھر -90 ه نزديك بهكیلوگرم كاغذ كھنه مورد نیاز است كه با اين شیو 1500درصد آلودگي ھوا كاھش 75 درصد انرژي و 50 درصد در مصرف آب ، بیش ازمیابد؟روي كاغذ آن طرفي است . آيا میدانستید كاغذ ھم مثل پارچه پشت و رو دارد -پشت . كه در كارخانه كاغذ سازي به طرف نمد قرار مي گیرد و صافتر استزير كار است و روي آبكش قرار كاغذ آن طرفي است كه در كارخانه، براي تشخیص پشت و روي كاغذ آن را برش مي دھند ، پس از برش .میگیردلبه الیاف به سوي پشت كاغذ خم مي شوند و اگر لبه كاغذ را با انگشتانچاپ بر طرف روي كاغذ .لمس كنیم متوجه لبه دار بودن يك طرف آن مي شويم! ر طرف روي كاغذ نتیجه بھتري داردچاپ رنگي ب. مرغوب تر خواھد بودشکستن ديوار صوتي يعني چه؟يوار صوتي روي مي دھد ، ابتدا براي توضیح درباره آنچه ھنگام شکستن دبايد به صوت به چشم موجي با سرعت انتشار محدود نگاه کرد .ھمه شما بااثرات ناشي از محدود و نسبتا کم بودن سرعت صوت آشنايي داريد؛ بازتابصدا در کوه ، تاخیر زماني در شنیدن صداي بلندگوھايي که يک چیز راز ديدن برق . در سطح دريا و دمايپخش مي کنند و شنیدن صداي رعد پس ا22 درجه ، امواج صوتي با سرعت ٣۴۵ متر بر ثانیه يا ١٢۴٠ کیلومتر در ساعت،منتشر مي شوند. ھر چه دما و فشار کاھش يابد، سرعت صوت کم مي شوددرجه -جايي که دما ۵۴ - به طوري که براي ھواپیمايي در ارتفاع ٣۵ ھزار پايي.در ثانیه يا ١٠۶٠ کیلومتر در ساعت مي رسد است سرعت صوت به ٢٩۵ مترحالا يک منبع صوتي را تصور کنید که يک پالس در ثانیه در فضا پخشمي کند. اين پالسھا را مي توان به صورت پوسته ھاي کروي از ھواي پرفشارکه با سرعت صوت بزرگ مي شوند و صوت را منتشر مي کنند تصور کردد شده در سطح آب پس از پرتاب يک سنگ ) بهدرست مانند دايره ھاي ايجا )،اين کره ھا جبھه ھاي موج مي گويیم . اگر چشمه ساکن باشد ، اين کره ھا،مانند دايره ھاي آب ھم مرکز خواھند بود ؛ اما اگر منبع شروع به حرکت کنداين کره ھا را در جھت حرکتش جابه جا خواھد کرد . به طوري که فاصله کره ھا ازيک طرف (در جھت حرکت ) کمتر و در طرف مقابل بیشتر خواھد شد . (با ھم دررسم شکل اين مطلب را خواھید ديد ). مقدار اين جابه جايي بستگي بهسرعت منبع نسبت به سرعت انتشار صوت دارد . ھر چه سرعت منبعبیشتر باشد، به جبھه ھاي موجي که در ھر لحظه تولید مي کند، نزديکتراين فاصله جبھه ھا در مقابل منبع کمتر و کمتر مي شود، تا شده و بنابراين که در سرعت صوت ، منبع به موج صوتي خود مي رسد و با آن حرکت ميکند. به طوري که جبھه ھاي کروي امواج تولید شده ھمگي مقابل منبعانباشته مي شوند . (مثل حلقه ھاي تودرتو با شعاعھاي مختلف که در يکمماسند). از نظر فیزيکي جبھه ھاي موج نشاندھنده تغییرات نقطه بر ھمفشار ھوا ھستند و ھمین تغییرات فشار است که گوش ما آن را به صورت.صدا مي شنودحالا تصور کنید ھمه اين جبھه ھاي موج پرفشار جلوي يک ھواپیما که بابھهسرعتي در آستانه سرعت صوت حرکت مي کند جمع شود . در اين صورت جھا ھمديگر را تقويت مي کنند و يک موج فشار با دامنه بسیار زيادتشکیل مي دھند. اين موج ، نیروي مقاومت ھوا را زياد مي کند و باعث کاھشنیروي بالابر و دشواري کنترل ھواپیما مي شود . وقتي سرعت ھواپیما باوتيافزايش توان از سرعت صوت پیشي مي گیرد، از اين سد و ديوار ص، عبور مي کند و به اصطلاح ديوار صوتي را مي شکند . در اين حالت موجدامنه تشکیل شده که به آن shock wave گفته مي شود در ھوا منتشر ميشود و به زمین مي رسد . شدت موج رسیده به زمین به ارتفاع ھواپیما وباشد موج اندازه آن بستگي دارد . اگر ھواپیما به قدر کافي به زمین نزديکفشار مي تواند آنقدر قوي باشد که باعث شکستن شیشه ھا، تخريبساختمان ھاي سست و يا کاھش شنوايي افراد شود . شکستن ديوار صوتييا گذشتن از سرعت صوت ، اولین بار در ١۴ اکتبر ١٩۴٧ و به وسیله چاکبیگر، خلبان نیروي ھوايي امريکا با ھواپیماي -X که به ھمین منظور 1ساخته شده بود اتفاق افتاد . امروزه بیشتر ھواپیماھاي جنگنده براحتي ازسرعت صوت مي گذرند، به طوري که سرعت بعضي مانند SR به 713600 کیلومتر در ساعت ٣برابر سرعت صوت مي رسد . اما تصوير بالا بهشما امکان مي دھد که اين پديده صوتي را ببینید ! اين تصوير که بهگي در جولاي ١٩٩٩ گرفته شده است ، يک فروند ھواپیماي وسیله جان F18.ھورنت را در حال عبور از ديوار صوتي بر فراز اقیانوس آرام نشان مي دھداشتباه نکنید . ابرسفید رنگ صدا نیست . در اطراف بالھاي ھواپیما.بخصوص در شرايط پرواز صوتي ، مناطق کم فشار فراواني ايجاد مي شودا بخار آب زياد داشته باشد، فشار ھواي پايین ، آب موجود در ھوا را اگر ھومتراکم مي کند و باعث ايجاد ابري از بخار در اطراف آن مي شود . وقتيھواپیما از ديوار صوتي عبور مي کند، ھوا به طور موضعي با shock waveغرش را آشفته و بخار ناپديد مي شود . جان گي عکس را در لحظه اي که صداي، شنیددرست پیش از ناپديدشدن ابر ، گرفته استسراب ، پديده اي علمي ، اما تماشاييبا شنیدن نام سراب معمولا اولین تصاويري كه به ذھن خطور مي كند ، ھمانصحنه ھاي خیال انگیز ويژه ازآب و تاب كارتوني ھستندكه ھمگي كمابیشمناطق سرسبز و زمین ھاي پوشیده از نخل . با آنھا آشنا ھستیمگرمسیري ھمراه آبگیر يا بركه اي زيبا با آب زلال كه البته تمامي بهاما آنچه . حض رسیدن قھرمان داستان يكباره نیست و ناپديد مي شوند مبخواھید در واقعیت و به دور از اين خیال پردازي ھاي سینیاتوري و استادانهسراب را بررسي كنیم بايد پذيرفت كه اين پديده كاملا علمي تقريبا. ھیچ تناسبي با شكل نمايشي و كارتوني خود نداردبیشتر انواع اين پديده شیئي چنان بازتاب مي يابد كه به طور كلي دردر واقع اگر در . گويي بركه اي از آب در آن مكان و زير اين شیئ وجود داردجستجوي يك سراب واقعي و طبیعي ھستند ، بايد سري به مناطقگرمسیري بزنید و معمول ترين آنھا را در بزرگراه ھا ودر سطح جاده ھاي. ه كنیدآسفالته مشاھدسراب از ديدگاه علمي چگونه توجیه مي شود ؟اصل و ريشه ي اين پديده را بايد در شیوه ي حركت نور در محیط ھايھمان طور . مختلف و به تبع آن پديده ي شكست و انكسار نور بررسي كردكه مي دانید پرتوھاي نور در عبور از محیط ھايي با غلظت ھاي متفاوتو به عبارتي مي شكنند ، مثل عبورنور از ھوا به آب و يا از تغییر جھت دادهھواي گرمتر به ھواي سردتر و علت ھم به تغییر سرعت نور در محیط ھايسراب دقیقاً زماني رخ مي دھد كه شاھد يك جابجايي و . متفاوت بر مي گردديعني زماني كه : تغییر بسیار سريع در چگالي ھوا و اتمسفر جو ھستیماين . لايه ھوا به مقدار نسبتا زيادي گرمتر از سطح مجاورش باشد يكاتفاق معمولا در روزھاي گرم تابستان روي مي دھد ، به شكلي كه سطح يكجاده آسفالته كه زير تابش مستقیم خورشید به شدت داغ شده استببلايه ھوايي را كه دربالاي آن قرار دارد ، كاملا گرم مي كند و در نتیجه س .ايجاد تفاوتي فاحش میان چگالي ھواي اين لايه و لايه ھاي بالايي آن ميبدين ترتیب با عبور نور از اين سطوح متفاوت جھت آن به سمت بالا . شود. تغییر مي يابد و سراب ايجاد مي شودبراي بارزتر شدن قضیه به اين نكته توجه كنید كه به طور معمولئ مثلا يك خودرو در جھت ھاي متعددي درفضا پرتوھاي بازتابي از يك شيحركت مي كنند و يك جسم تنھا در زماني قابل رويت خواھد بود كه گوشه اياز اين پرتوھا با مردمك چشم برخورد كنند دريك روز كاملا ابري ، شما تنھاھمان نوري را مي بینید كه به طور مستقیم از جسم به سوي چشمانشاناما در روزھاي آفتابي شرايط كمي متفاوت است در اينجا آن ، بازتاب مي يابدپرتوھايي كه به طور مستقیم از شیئي به سوي چشم ھا حركت مي كننداما علاوه بر اين پرتوھايي نیز وجود . ھمان وضعیت قبلي تكرار مي كننددارند كه به سمت زمین حركت مي كنند اين پرتوھا در عبور از لايه سردتر وتر بالايي به لايه گرمتر و سبك تر پائیني شكسته و به طرف چگاليتصوير يكسان 2 چشمانش باز مي تابنددر نتیجه اين فرآيند ، شما شاھد. از شیئ خواھید بود ، يكي روي جاده و ديگري در سطح آنمغز انسان تنھا قادر به درك حركت نور در مسیر مستقیم است ، بنابرايند كه در سطح جاده چاله اي پر از آب وجود دارد كه تصوير دوم چنین به نظر مي آياز اين نوع سراب به عنوان . حاصل از انعكاس تصوير اول در داخل اين آب استسراب پائیني و يا فرعي ياد مي شود چرا كه شكل گیري آن در زير خط افق. است. ھر مي شوندسرابھاي بالاتر و اصلي انواعي ھستند كه در بالاي خط افق ظااين نوع سراب در چشم اندازھاي پوشیده از يخ و يا آبھاي بسیار سرد روي. مي دھدجايي كه يك لايه بسیار سردتر از ھوا زير لايه نسبتاً گرمتر قرار گرفته. است و ھمین باعث مي شود سراب خیلي بالاتر از سطح معمول آن ظاھر شوددر . ورند بر اثر ھمین شكل سراب است مشاھده ي قايق ھايي كه در ھوا شنااين نوع معمولاً شیئ بازتابي از اندازه ھاي اولیه ي خود خارج شده وتصويري غیر واقعي و بسیار بزرگتر را به نمايش مي گذارد... دانستنیھا حیواناتھر چه از استوا به سمت قطب پیش میرويم اندازه موجودات بزرگتر میشود.وال - روباه - ھا مثل پنگوئنگاو نر کور رنگ است و فقط نسبت به حرکات شنلي که گاو باز در مقابل -چشمانش تکان میدھد به خشم میايد و ديگر فرقي نمیکند که شنل به.چه رنگي باشد.جھان ده برابر وزن کل انسانھا است یوزن کل موريانه ھا -و ھمین امر باعث میشود که ادرار موش در زير اشعه ماورا بنفش میدرخشد -.بازھا بتوانند آنھا را شکار کنند.عقب راه بروند یکانگروھا قادر نیستند بسو -استرالیايي که چشمھايشان توسط پرندگان کور شده اند یمارھا و ببرھا -به راحتي میتوانند به زندگي خود ادامه دھنداست که سم آن در يکي از سمي ترين حیوانات دنیا نوعي عروس دريائي -.کمتر از دو دقیقه قرباني خود را میکشد.دنیا سمي ھستند یفقط سي درصد از مارھا -به آنھا یعقربھا تنھا موجوداتي ھستند که اشعه راديو اکتیويته تاثیر -ندارد و جالب تر اينکه عقربھا دو دشمن دارند يکي از آنھا يک نوع سار است.مگس یو ديگرآن - » تنھا نمونه افعي است که بچه مي زايد مار « .اکوندا.ملکه موريانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذکر خود مي باشد -.سال مي رسد ٢ زمان بارداري فیل به -نوعي ماھي وجود دارد که با کمک باله ھايش به سطح آب مي آيد و يک و نیم -.ردازددقیقه در ھوا پرواز مي کند و به شکار طعمه خود مي پ.اسب ماده سي دندان و اسب نر سي و شش دندان دارد -.حس بويايیه مورچه با حس بويايیه سگ برابري میكند -را یسکته مغز یاز بزاق يک نوع خفاش خون آشام داروي ساخته اند که جلو -.میگیرد.در صورت نبودن غذا تمساح قوي ھمنوع ضعیفتر از خود را مي خورد -.گرم وزن مي باشد ۶٠٠ گ جھان ، داركیده پیترزبورگ با كوچكترين س -پنگوئن نر در طول دو ماه محافظت از تنھا تخم پگوئن ماده چیزي نمي خورد -.و چھل درصد وزن خود را از دست دھدبار در دقیقه مي زند ، درضمن میدانستي که ١٠٠ قلب گنجشك -.گنجشکھا روي زمین راه نمي روند بلكه مي پرند.مار میتواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند -.كیلوگرم وزن دارد ١٢۵ متر طول و ٨ ، بزرگترين مار جھان -.قدرت بینايي جغد ھشتاد و دو برابر انسان است -.ساعت در شبانه روز مي خوابند ٢ دلفینھا و فیلھا فقط -تر در دقیقه است كه حداكثر سرعت لاك پشت ھاي غول پیكر چھار و نیم م -.خرگوش اين فاصله را در كمتر از نیم ثانیه مي پیمايدبزرگترين جانور بي مھره ماھي مركب غول پیكر است د بلنديش ممكن -.متر برسد ١۵ است تا حدودشمپانزه، اورانگوتان، گوريل، میمون، سگ، گربه، راكون، خوك، فیل و اسب -.ندتا از باھوشترين حیوانات ھست ١٠.گرم است و مغز فیل يك ھزارم وزن بدن اوست ۶٠٠ وزن مغز گوريل -سگھا دنیا را بیرنگ و مات مي بینند د آنھا نزديك بین بوده و تنھا -.سايه ھاي خاكستري رنگ را تشخیص مي دھندماھي قزل آلا يكي از بھترين و معروفترين ماھیھاي پرورشي آبھاي -ان آن نخستین بار از آمريكا به نقاط ديگر شیرين است و نوع رنگین كم.برده شده استیفیل از گوشھايش بعنوان تھويه ھوا نیز استفاده میکند د فیل دما -بدنش را توسط گوشھايش متعادل نگه میدارد ، چون سطح بزرگي دارد که.بدنش را کاھش دھد یحیوان میتواند از طريق آن گرما.مرتبه در دقیقه است ١٠٠٠ ضربان قلب مرغ مگس خوار -حیواناتي چون سگ و گربه تنھا از طريق نفس زدن تند ، تند به دفع -گرم دھان خود را یبدن خود مي پردازند و بدين علت است که سگ در ھوا یگرما.بدن خود بکاھد یباز کرده و له له مي زند ، تا بدينگونه از حرارات و گرمایرارت بدنشان بالاست که مجبورند برا بعضي از پرندگان چنان درجه ح -بخورند د بطوريکه اگر شما بخواھید باندازه اين یزياد یحفظ اين گرما ، غذانوع پرندگان غذا بخوريد بايد در ھر وعده غذا حداقل دهکیلو غذا بخوريد.در ھمه سنین عمر دوباره در میايد تمساح یداندنھاقبل از یجانور - « راکون » خود را با یصرف غذا، حتما بايد ابتدا غذا موسوم به.آب بشويدگلھا بنشیند تا بتواند یيک زنبور ناگزير است دو میلیون دفعه رو -.يک لیوان عسل تولید کندمار ناشنوا ست و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتي که از زمین دريافت -.میکند احساس میکندر مکعب خون مي مکد و بعد از آن يک سال سانتیمت ٣ تا ٢ زالو در يک دفعه -.نمیخورد یتمام چیز.ريز است، میتواند يک سال تمام بدون غذا زنده بماند یکنه که حشره ا -از موھايي است یشاخ گرگدن گر چه شبیه استخوان است اما در واقع توده ا -.که محکم در ھم تنیده شده استم مي ايستند با خطھايي که به بدن زمانیکه گورخرھا گله ايي در کنار ه -دارند در ھمديگر ادغام میشوند و اين باعث میشود که حیوانات درنده.نمیتوانند جھت شکار آنھا تمرکز حواس کنندمتر و وزن آنھا بیش از پانصد و بیست کیلوگرم ھم ۵ طول بدن تمساح به -ه گوش ومي رسد تمساح ھا براحتي در آب شنا میکنند و با بستن پردبیني خود میتوانند بیش از يکساعت نفس خود را در سینه حبس کنند و.زير آب بمانندکلیومتر ٣٠ آبي میتوانند مسافت کوتاھي را با سرعتي برابر یاسب ھا -.آبي وزني در حدود سه تن دارند یدر ساعت بدوند با اين تصور که اسب ھاخود یند علاوه بر چشم، گوشھا بعضي از جانوران براينکه بتوانند بخواب -.را نیز مي بندند تا صدا کمتر مزاحم خواب آنان بشود.يک فیل قادر است پنج تن بار را به آساني به پشتش حمل کند -فقط پشه ماده نیش میزند و از پروتئین خون میکده شده جھت تخم -.استفاد میکند یگذارتن وزن ١٨٠ متر طول و ٣٣ که بزرگترين نھنگ جھان به نام نھنگ آبي رنگ -.خلیج فارس مشاھده شده است یدارد، چند سال پیش در آبھا.زوج خود را میکشند و میخورند ،یماده پس از جفتگیر یخرچنگھا -.ماه است ٢١ دوران بارداري در فیل -يک نژاد خاصي از خفاشھا به نام ھومل، کوچکترين پستاندار روي زمین -.گرم نیست ٢ فاش وزنش بیشتر ازھستند اين نوع خیزمین چیتا يا ھمان يوزپلنگ است که در دشتھا یتند روترين جانور رو -افريقا يا جنوب آسیا از جمله ايران زندگي میکند . گفته میشود که اينجانور قادر است بیش از پانصد متر را طي پانزده ثانیه بپیمايد د به.کلیومتر در ساعت است ١٢٠ عبارت ديگر، سرعت او در حدودکه شبھا بچه خود را با یفیلھا قدرت بینايي ضعیفي دارند، به طور -.کفتار اشتباه میگیرندسوزن ته گرد است و فقط تاريک و یچشمان موش کور به کوچکي انتھا -.روشن را نشان میدھد.فقط قورباغه ھاي نر قور قور میکنند -مقايسه با ديگر حیوانات، باعث جنوبي، اسب آبي در یدر آفريقا -.در بین انسانھا میشود یبشترين تلافات جان.تمساح نمي تواند زبانش را بیرون بیاورد -١٠٠٠ لیوزن مغر ف - / .وزن اوست ١.لومتر در ساعت بدود یک ۵٧ تواند با سرعت یزرافه م -نکه ازیروز زنده بماند قبل از ا ٩ تواندیک سوسک، بدون سر م ی -.ردیبم یگگرسن.تواند بپرد یاست که نم یوانیل تنھاحیف -.چشم شترمرغ بزرگتر از مغزش است -آنان تعبیه شده است یقوه چشايي پروانه ھا در پاھا -چگونه برگ درختان به طور ھمزمان شروع به ريختن مي کنند؟.با خزان طبیعت ، برگ درختھا ھم يکي يکي زرد و قرمز و نارنجي مي شوندانگار با يک فرمان ھمزمان رنگ عوض مي کنند و بعد برگھا شروع مي کنندمي کنید اين ھم نوايي عظیم چطور در طبیعت اتفاق مي فکر .به ريختنافتد؟ شايد اين قضیه در ظاھر خیلي براي ما عادي شده ، چون ھر سال فصلپايیز که مي شود، ھمه از درختان انتظار برگريزان دارند و ھر بھار ھمه انتظاراين شکوفه ، اما درختان پاي ھیچ برگه اي را امضا نکرده اند، که وظیفه اياصلا چرا بايد برگھا، اين کارخانه .چنیني را بدون کم و کاست انجام دھندھاي غذاسازي درختان ، ھمه با ھم و در يک مدت معلوم از آن جدا شوند؟ اينپديده يکي از پديده ھاي علمي شگرف روي کره زمین است ، که سالھا وھمه ما مي دانیم .سالھا طول کشید تا دانشمندان پرده از راز آن برداشتندکه نور خورشید به عنوان منبع اصلي انرژي زايي زمین ھمیشه در حالتابش و پرتو افکني است و طیف نورسفید که در طول موجھاي معیني قراردارد، عمومي ترين امواجي است که در زندگي روزمره ما نقش اساسي بازي ميا قرمز در فعل و انفعالات ھر کدام از اجزاي طیف نورسفید از بنفش ت .کنند،حیاتي نقش خاصي را به عھده دارند، مثلا اشعه ھاي قرمز آن که شامل قرمزنارنجي ، زرد و سبز است گیاھان را وادار به رشد و نمو و تولید مثل مي کندبخصوص مادون قرمز که نقش اصلي دارد و در عوض اشعه ھاي آبي مرکب ازو سلولھا جلوگیري مي کند، تا حدي که بنفش نیلي و آبي از رشد و نمو جالب اين که .اشعه ماوراي بنفش اثرات مخرب و زيانباري روي گیاھان دارداشعه ھاي قرمز در فصل بھار به نھايت میزان خود مي رسند و اشعه ھاي آبيو اين طور است که اشعه ھاي قرمز در بھار گیاھان را به .در فصل پايیزمو بیشتر وادار مي کنند و اين برگھاي لطیف سبز فتوسنتز و رشد و نرنگ از دل شاخه ھاي قھوه اي و سیاه بیرون مي زنند و در زمستان به دلیلاشعه ھاي آبي و تاثیرات مخرب آن کلروپلاست ھا يکي يکي رنگ مي بازند(زرد) و به کرومو، پلاست تبديل مي شوند که با رنگیزه ھاي گزانتوفیلجدا .اين منظره ھاي زيبا را براي ما رنگ آمیزي مي کنند (قرمز) ولیکوپندرست است که نور به .شدن برگھا يک طرح طولاني مدت زيستي استدرختھا فرمان رنگ عوض کردن مي دھد، اما ريختن برگھا اصلا تقصیر نوربه .نیست ، يعني حداقل نور به طور مستقیم در جدا شدن آنھا نقش نداردار ساخت و ساز و تولید موادغذايي در پي از بین رفتن محض اين که ککلروفیل ھا در برگھا قطع مي شود، لابلاي سلولھاي گیاھي ھم چیزھاييدر گیاھان ھم مثل بدن ما موادشیمیايي به نام .شروع به فعالیت مي کنندھورمون ، سنتز مي شوند که فرمان ھاي خاصي را به اندام ھاي مختلف ميرمونھاي برگ ريزي درخت پیامي را به ديواره ھاي بین سلولي ھو .رسانندبرخلاف سلولھاي جانوري ) بین سلولھاي گیاھي .گیاھان صادر مي کنندديواره سلولي از جنس پکتوسلولزي است که (که ھیچ ديواره اي وجود نداردوقتي فرمان افتادن برگ صادر مي شود، اين ديواره متلاشي و از ھم جدا ميوقتي دانه ھاي به را داخل آب قرار مي دھیم ، اين ديواره با ايجاد حالت ) .شودپس .(ژله اي در آب حل مي شوند و چنین اتفاقي اينجا ھم مي افتدپیوستگي بین سلولھا از بین مي رود، اين طور مي شود که ارتباط دمبرگارتباط کم کم با شاخه قطع مي شود، طوري که تنھا به وسیله آوندھا با ھمدر مجراھاي آوندي ھم .دارند، يعني تنھا شاھرگ حیاتي و آخرين نقطه اتصالديواره ھايي به اسم تیل راه اين شريان ھاي حیاتي را مي بندد و عبور و مرورموادغذايي تعطیل مي شود و اينجاست که ارتباط فیزيولوژي برگ به طوربراثر نیروي ثقل يا کامل از ساقه قطع مي شود و برگ در چنین حالتيبا سقوط برگ جدار .وزش کوچکترين نسیمي از ساقه جدا مي شودسلولھاي آن بخش از لايه جداکننده که روي ساقه باقي مانده ، از سوبرينانباشته مي شود، که ھمین ماده محل زخم ناشي از اين سقوط را (چوب پنبه)ه ھمه درختان ھم خزان نميحتما مي دانید ک .به طور کامل در ساقه مي پوشانددر واقع تنھا درختاني خزان مي کنند که در طول دوره يکساله زندگي .کنندجالب اين که اين گیاھان .خود چند ماھي را در استراحت کامل به سر مي برندبه سرما احتیاج دارند؛ يعني بايد تا يک درجه خاص و طي زمان خاص سرماطرف شود و دوباره آماده رشد و نمو در آينده ببینند، تا اين نیاز آنھا بردرختاني که در جنگلھاي استوا ھستند، ھیچ وقت خزان نمي کنند .شوند.به چنین درختاني ھمیشه سبز مي گويند .آنھا نیاز سرمايي ھم ندارندالبته اين به آن مفھوم نیست که برگ آنھا ھیچ وقت نمي ريزد، بلکه در2 تدريجي انجام مي شود حتي بعضي درختان در آنھا ريزش برگ به صورتنوع خزاندار و غیرخزاندار، ديده مي شوند، مثل بعضي مرکبات ، يعنيبا وجود .شرايط آب و ھوايي ھم مي تواند روي اين عادت رشدي آنھا موثر باشداين که درختان در فصل سرما به خواب فرو مي روند، فعل و انفعالاتھاي سخت ھرگز متوقف نمي شود، تا زماني که در زيستي زير اين پوستهبھار اولین اشعه ھاي قرمز خورشید دوباره آنھا را وادار به شکوفه دادن و جوانه.زدن کندچرا خرخر مي کنیم؟خرخرکردن ھنگام خواب ، مھمترين تظاھر وقفه تنفسي يا آپنه است ، به.دچار وقفه تنفسي مي شود اين معنا که پس از خرخر ، فرد براي چند لحظه.آنچه ، اگر ادامه پیدا کند ، بسیار خطرآفرين خواھد شداما اگر بخواھیم درباره علتھاي خرخر صحبت کنیم ، بايد بگويیم شايعھمان که عموم مردم آن را به نام) ترين علت خرخر ، بزرگي لوزه ھا يا آدنوئیدوامل ديگري مثل گرفتگي در عین حال که ع . است (لوزه سوم مي شناسند، بیني ، انحراف تیغه بیني ، پولیپ و بزرگ شدن شاخک ھاي بیني، سینوزيت ھاي مزمن ، آلرژي ، بلندبودن کام نرم ، افزايش بیش از حد وزنمصرف داروھاي آنتي ھیستامین و داروھاي آرامبخش و خواب آور که باعث شلملي باشند که فرد را مستعد شدن عضلات حلق مي شوند، مي توانند از عوا.آپنه مي کنندخرخر ، اگرچه خود به تنھايي خطرناک نیست ، اما مي تواند عوارضي خطرناکايجاد تغییرات شخصیتي و رفتاري گاه موجب پرخاشگري و .داشته باشددر کودکان ، خرخر با علايمي مثل کم .بي حوصلگي در فرد مي شود، ھمچنین . وزن و رشد نامناسب ھمراه است اشتھايي ، شب ادراري ، کاھشافزايش اختلالات ريتم .وجود خرخر و آپنه افراد را مستعد فشارخون مي کندقلب در خواب به علت کمبود اکسیژن ھم باعث مرگھاي ناگھاني بھنگام.خواب مي شود. روشھاي درمان براساس علتھاي آن متفاوت است :اما درباره درمان خرخرکه به خرخر خفیف مبتلا ھستند و وزن بالايي دارند ، بايد از طريق افراديھمچنین بايد از مصرف .رژيم غذايي و پیاده روي وزن خود را کاھش دھندداروھايي مانند ديازپام ، آنتي ھیستامین ھا و ساير داروھايي که اثر خوابدداري کنند واين افراد بايد از خوابیدن به پشت خو .آور دارند خودداري کنندھمچنین پیش از خواب از خوردن غذاھاي سنگین .بیشتر به پھلو بخوابند.پرھیز کنندبیماران ديگري که خرخر شديد دارند ، اگر دچار مشکلات آلرژي يا انحرافبلندي کام .تیغه بیني ھستند ، بايد آن را به وسیله جراحي درمان کنندروش جراحي ، لیزر و استفاده از 3 با ھم مشکل ديگري است که مي توان آن راباز ھم بايد تاکید کرد خرخر پديده اي غیرطبیعي .امواج راديويي درمان کردو در واقع ، نوعي بیماري است که بايد به شیوه صحیح آن را درمان کردآيا مي دانید ارشمیدس چه چیزي را يافت ؟میلاد در سیراكوز ارشمیدس، رياضیدان يوناني، در سده ي سوم پیش ازشھرت او به سبب ابداعاتي ھمچون اختراع اھرم، اختراع .زندگي مي كرد « پیچارشمیدس » ( كه ھنوز ھم در مصر براي آبیاري مزارع از آن به ھنگام بالاو نیز كشف قانون ھیدروستاتیك ،(كشیدن آب نیل استفاده مي شوداست، كه گاه « اصل ارشمیدس » بود كه با بدني برھنه از او .نامیده مي شودحمام عمومي به خیابان ھاي سیراكوز دويد و فرياد زد : « اوريكا ،اوريكا !»يعني « يافتم ».ارشمیدس چه يافته بود؟چه بود كه او را اين قدر به ھیجان آورد كه فراموش كرد قبل از دويدن به سويپاسخ دھیم خانه لباسھايش را بر تن كند؟ براي اينكه به اين پرسش ھابايد بدانیم كه وقتي آن روز ارشمیدس پا به خزينه گذاشت فكرش به چه. چیزي مشغول بودھیرو، پادشاه سیراكوز، از دوستان نزديك يا شايد از خويشاوندان.ارشمیدس، زرگري را مأمور كرده بود تا برايش تاجي از طلاي خالص بسازدد، ترديد داشت كه زرگر تمام وقتي تاج تكمیل شد و به دست پادشاه رسيآيا امكان نداشت كه زرگر به جاي قسمتي از طلايي .را به كاربرده باشد طلا،كه به او داده شده بود، از فلز كم ارزش تري مثل نقره يا مس استفاده كردهو بقیه ي طلايي را كه مصرف نشده بود براي خود نگه داشته باشد؟را با نقره و مس مخلوط كرده و در اين ھر كس مي دانست كه چگونه طلامخلوطھا، يا آلیاژھا، حتي وقتي مقادير زيادي از فلزات ديگر استفاده24 طلاي خالص را طلاي .شود، باز ھم رنگ خیره كننده ي طلا باقي مي ماندفلزھاي ديگر تشكیل شده % 42 طلا و % 58 عیار از 14 طلاي .عیار مي نامندراواني در جواھرات استفاده مي شود، و ظاھر آن با طلاياين آلیاژ به ف .است.خالص تقريباً ھیچ فرقي نداردو از اين رياضیدان مشھور شاه ھیرو، دوست خود ارشمیدس را احضار كردخواست تا بفھمد آيا واقعاً تاج از طلاي خالص است و تمام فلز با ارزشي كهدر سده ي سوم پیش از .ت يا نه پادشاه به زرگر داده در آن به كار رفته اسمیلاد، شیمي تحلیلي به اندازه ي رياضیات پیشرفته نبود و.ارشمیدس در رياضیات و مھندسي توانايي بسیار داشتارشمیدس قبلاً براي محاسبه ي حجم جامدھايي كه شكلي منظم مثل كرهاگر او مي دانست كه .يا استوانه داشتند دستورھاي رياضي ابداع كرده بودبتواند حجم تاج ھیرو را تعیین كند، خواھد فھمید كه آيا تاج از طلاي خالص.درست شده است يا از مخلوطي از طلا با فلزات ديگروقتي پا به خزينه گذاشت و ديد كه آب از آن سر ريز كرد، متوجه شد كه حجمشده آبي كه بیرون ريخته است دقیقاً با حجم قسمتي از بدن او كه وارد آباكنون مي دانست كه چگونه بايد حجم ھر جسم جامد .برابري مي كنداگر او تاج را .نامنظمي را محاسبه كند، چه پاي خودش باشد و چه تاج پادشاهدر ظرفي پر از آب قرار مي داد، مي توانست حجم آبي را كه سرريز مي كرد اندازه.برابر بود و اين مقدار با حجم تاج ،گیري كند2 رض كنید ھیرو به زرگر، مكعبي از طلاي خالص داده بود كه دقیقا ف7 ابعاد چنین مكعبي .كیلوگرم وزن داشت / 104 سانتیمتر، و حجم مكعب 4اگر زرگر تاج را با تمام اين طلا درست كرده بود و .سانتیمتر مكعب مي شدگرچه ،كیلوگرم مي شد 2 از ھیچ فلز ديگري استفاده نكرده بود، وزن تاجسانتیمتر مكعب 104 شكل آن با مكعب اولیه فرق مي كرد، اما حجم آن ھمانولي اگر زرگر فقط از نصف طلا استفاده و يك كیلوگرم .باقي مي ماندباقیمانده را با وزني برابر مثلاً نقره جايگزين كرده بود، وزن آلیاژ به كار.وت مي كرد كیلوگرم مي شد، اما حجم آن تفا 2 رفته در تاج ھماناگر مي شد به نحوي حجم تاج را محاسبه كرد، معلوم مي شد كه بیشتر ازسانتیمتر مكعب وزن دارد، چون چگالي نقره فقط در حدود نصف چگالي 104چگالي طلا بیش از .چگالي ھر ماده عبارت است از وزن واحد حجم آن .طلاست3 چگالي ديگر فلزات رايج است؛ چگالي آن / ،سانتیمتر مكعب گرم بر 195 چگالي نقره / ،گرم بر سانتیمتر مكعب، و چگالي مس از آن ھم كمتر 109 يعني / كیلوگرمي كه از 2 حجم يك تاج .گرم بر سانتیمتر مكعب است 8.سانتیمتر مكعب خواھد بود 147 ،نقره درست شده باشد % 50 طلا و % 50ديگر اندازه ،وقتي ارشمیدس اين كشف تصادفي را در حمام عمومي كردكافي بود آن را در آب بگذارد و حجم آب جا .گیري حجم تاج نو ھیرو دشوار نبودھنگامي كه پادشاه دريافت حجم تاجش .به جا شده را اندازه گیري كندبسیار بیشتر از تاجي است كه با طلاي خالص ساخته شده، با اعدام زرگربه اكتشاف پر بركت تصادفي كه منجر .خطاكار حقش را كف دستش گذاشت.زياد ھم براي زرگر تبرك نداشت (!بخت ياري ) ارشمیدس شدبدين ترتیب كشف راھي براي اندازه گیري حجم ھر جسم جامد، باعث شدارشمیدس آن قدر، ھیجان زده شود كه وقتي از حمام بیرون مي دود فراموش.كند كه لباسھايش را جا گذاشته استآب شناور مي ماند؟ یبر رو چگونه یيک کشتي فولاداگر قسمتي و يا تمام يک : قانون ارشمیدش بیانگر اين نکته است کهجسم در آب فرو رود ، آن مقدار از وزن خود را که برابر وزن سیال جا به جا شدهيک سیال بستگي یاست ، از دست میدھد د شناور ماندن يک شيء بر روبه چگالي « نسبت وزن به حجم » و سیال دارد ، بدين ترتیب اگر آن شيءدر آب فرو یچگالي شیيء کمتر از چگالي آب باشد ، آن شيء فقط تا نقطه امي رود که آب جا به جا شده ھم وزن شيء مورد نظر باشد داگر چنین اصلي صادق باشد ، پس چگونه ممکن است يک کشتي از جنسفولاد در حدود ھشت آب شناور بماند در حالي که وزن مخصوص یفولاد بر روبرابر وزن مخصوص آب است د حقیقت اين است که بدنه کشتي به وسیلهوزن یھوا که دارابرابر کمتر از آب است ، پر میشود د پس با اين حساب و با در 816 مخصوصنظر گرفتن اندازه و وزن کلي کشتي ، وزن مخصوص واقعي کمتر از وزنناور ماندن کشتي میشود د مخصوص آب بوده و اين امر باعث شنكته ھاي جالبخون دماغكم يكبار سابقه نفر دست 10 طبق آمار به طور تقريبي يك نفر از ھرخونريزي ممكن است جزئي و يا .خونريزي شديد از بیني داشته استبعد از خونريزي ھاي قاعدگي، خونريزي بیني .خیلي شديد باشدشايعترين خونريزي خودبخودي در انسان است كه به علت پارگي عروق مخاطزيشايعترين محل خونري .بیني كه بدون محافظ مي باشد اتفاق مي افتدكه ناحیه ) در اطفال و بالغین جوان قسمت قدامي تیغه بیني استكیسلباخ kisselbakh يا لیتل little خونريزي اين ناحیه را .(نامیده مي شودمشكل ترين و پیچیده ترين محل خونريزي .مي توان به آساني كنترل نمودصفوقاني جدار خارجي و تیغه ي وسط بیني در اشخا – در قسمت خلفي.مسن استضربه ھاي شديد .شايعترين علت خونريزي بیني ضربه يا تروما استباعث شكستگي استخوان بیني شده و ضربه ھاي خفیف نظیر دستكاريبیني با انگشت آسیب به ناحیه لیتل وارد آورده و سبب از بین رفتن.موكوس محافظ آن ناحیه مي شود،علت، محل خونريزي :بارتند ازعوامل مھم در كنترل خونريزي ھاي بیني ع.نحوه معالجه آن:عوامل موضعيدر میان عوامل موضعي كه سبب خونريزي بیني مي شوند، مي توان ازضربه ھاي وارده به صورت، واكنش التھابي تغییرشكل ساختماني، وجودجسم خارجي، تماس با مواد شیمیايي سمي، مداخله جراحي و تومورھاي داخليوارد .ضربه ي موضعي يكي از شايعترين علل خون دماغ است .م بردبیني نادستكاري (افزايش مداوم فشار ھوايي بیني ) معدي -كردن لوله بینيداخلي بیني و بازيابي جسم خارجي داخل بیني كه سبب پاسخ التھابيشديد شده است، ھمه مي توانند مسئول خونريزي بیني باشند عمل ھايي و شكستگي ھاي استخوان بیني، ديواره سینوس ھاي جراحي داخلي بین.كاسه چشم و قاعده جمجمه ھم مي تواند سبب خون دماغ شوند -صورت:بد شكلي ھاي ساختمانيبه شكل مادرزادي يا اكتسابي مي توانند سبب درگیري قسمت غضروفيدر اين حالت ھواي دمیده شده .يا استخواني تیغه ي بیني يا شاخك ھا شونداين مسئله سبب خشكي .با سرعت و تلاطم بیشتري وارد بیني مي شودبرداشتن دلمه ھا از طريق پاك .التھاب و دلمه بستن مي شود -غشاي مخاطيكردن بیني يا با فشار وارد كردن ھوا از راه بیني انسداد يافته عروق خوني.سطحي را در معرض قرار مي دھد و موجب خونريزي مي شوداي متعددي مي توانند با خونريزي ھاي خودبخودي بیني تظاھر كنند سرطان هاين .يكي از عوامل خونريزي شديد بیني در پسران، آنژيوفیبروم استحلقي منشاء مي گیرد ممكن است -تومور خوش خیم عروق كه از ناحیه بیني.به صورت خودبخودي يا در پاسخ به ضربه خونريزي كند:درمان كليخونسردي حفظ - 1بیمار بايد بنشیند و بالاتنه ي خود را به جلو خم كند و دھان خود را باز - 2نمايد او در اين حالت مي تواند خون را تف كرده و آن را قورت ندھد سرانجام.بالاتنه بايد به حالت معمول در آيددقیقه قسمت جلوئي بیني را در سمت خونريزي به روي 5 تنھا اگر به مدتي بیني با انگشت دست بفشاريم بسیاري از خونريزي ھاي بیني تیغهمھار مي شوند به بیماران گوشزد مي شود كه پنبه يا دستمال در بیني خودزيرا ممكن است ھنگام در آوردن آنھا دچار مشكل شوند و مخاط بیني .نگذارندداگر سابقه خونريزي شديد يا طولاني وجود دار .بیشتر دچار آسیب شوندكاھش فشار خون) يا در حین معاينه بیمار دچار افت فشار خون ارتوستاتیكتعیین سطح ھموگلوبین و ھماتوكريت جھت .مي شود (وضعیتي.تصمیم گیري در مورد ضرورت تزريق خون به بیمار الزامي است.كمپرس ھاي سرد بايد پشت گردن و ھمچنین پشت بیني گذارده شود - 3ر خونپايین آوردن فشا - 4قطع داروھاي ضد انعقادي - 5بیشتراينجان کمان به صورت یچرا رنگ « کمان » شود ؟ یده مید. ن مسئله مطالعه کرد رنه دکارت بود یدر باره ا یکه به طور جد ین کسیاولن بارهیا تیودوريك در ای یرازین شیمانند قطب الد یانقبل از دکارت کسبه طور ین شکست ھمزمان ولیدکارت با توجه به قوان . ق کرده بودندیتحقبه شرح ( ن شکست و بازتاب یقوان یان گذار اصل یبن ) جداگانه از اسنل. ج خود را منتشر کرد ینتا 1637 ن کمان پرداخت و در سالیرنگن باره نوشته بودن و چون مختصر است ھمون یدر ا یاز دوستان مطلب یکی.گذارم ینجا میمطلب رو ااول از ھمه توجه كنید كه قطره ھاي آب در حال سقوط كروي شكل اند ، پسبه سراغ نحوه برھم كنش يك پرتو نور سفید ، با يك كره شفاف ميين كمان آشنا باشید مي اگر كمي با چگونگي شكل گیري رنگ . رويمدانید كه رنگین كمان اصلي را مجموعه پرتوھايي كه در مرز قطرھوا، دوبارشكسته و يك بار باز تابیده اند، مي سازند و چون ضريب شكست آببراي رنگھاي مختلف متفاوت است، نور سفید در ضمن اين شكست ھا بها نور خورشید پیوسته است و در تمام اجزاي رنگیاش تجزيه میشود، امنقاط رو به نور قطره با آن برخورد مي كند كه شرايط بازتاب و شكست در.ھر يك از اين نقاط ، متفاوت استمثلا پرتو نوري كه راستاي آن از مركز قطره مي گذرد، بدون شكست وارد آنمسیر ورودي به شده و در سوي ديگر باز تابیده مي شود و روي ھماندرجه 180 به عبارت ديگر پرتو به وسیله قطره .بیرون بر مي گرددتغییر جھت مي دھد، در مقابل اگر پرتو نور مماس بر قطره به آن بتابد، ميتوانید ببینید كه ھنگام ورود به بیشترين میزان ممكن مي شكند و،درجه مي سازد 165 ورودي زاويه حدود پرتو خروجي با پرتو خروجي با پرتوبررسي بیشتر نشان مي دھد كه در بین اين دو وضعیت حدي ، زاويهدرجه كاھش مي يابد به 180 انحراف زاويه بین پرتو خروجي و ورودي ازدرجه بالا مي رود، اما 165 درجه مي رسد و سپس دوباره تا 138 مقدار كمینهقدار كمینه، تغییر زاويه كم است، بخش بزرگي از نور چون در اطراف مبه عبارت .درجه از قطره خارج مي شود 138 فرودي ، در حول و حوش اين زاويهديگر ، شدت نور خروجي در تمام زوايا يكسان نیست و بیشتر نور138 دودرنگیني كه از قطره بیرون مي رود، با جھت تابش خورشید، زاويه ح البته اين زاويه، بستگي به رنگ پرتو .درجه مي سازد 42 درجه يا معادل آن.درجه براي رنگھاي قرمز تا بنفش متفاوت است 42 تا 40 دارد و بیندرجه ، پرتوھاي 42 بنابراين مي توان تصور كرد كه تنھا در زواياي حدود.رنگي به طور مؤثر از قطره خارج مي شوندحالا تصور شكل رنگین كمان، كار ساده اي است، فرض كنید در بعد ازظھر ، خورشید در حال تابش و فضا پر از قطره ھاي كروي آب است و شما ھمپشت به خورشید و رو به شرق ايستاده ايد، در اين وضعیت نور رنگيده از تمام قطراتي است كه به چشم شما مي رسد، مجموعه نورھاي خارج شدرجه 42 و 40 كه خط واصل چشم شما و آنھا با راستاي نور خورشید، زاويه بین.مي سازدمكان ھندسي اين قطره ھا مخروطي به رأس چشم شماست كه نیم زاويهچیزي كه شما از رأس اين مخروطي مي بینید مقطع .درجه است 42 رأس آن حدوددرجه كه 42 و 40 ار دايره اي به پھناي زاويه اي بین آن است، يعني يك نورنگھاي قرمز تا بنفش را در خود جاي داده است، البتهسطح افق، اين دايره را قطع مي كند و چون قطرات آب تنھا در ھوا حضوراين كمان، وقتي پرتو .دارند، شما تنھا كماني از يك دايره را میبینیدموازي با افق است، يعني ھنگام غروب به بیشینه خود مي خورشیدالبته در آسمان و مثلا از درون .رسد و به نیم دايره تبديل مي شود.ھواپیما در شرايط مساعد مي توان رنگین كمان دايره اي را ھم ديدبیشتراينجاآنطرف رنگین کمان کجاست؟وقتي در طول بارندگي فقط يك رنگین كمان مي بینیم در واقع چندرنگین كمان وجود دارد؟ پاسخ اين سؤال آنطور كه فكر مي كنید سادهوقتي نور وارد يك قطره آب مي شود، در داخل قطره بازتاب كرده، و !نیست،ھر قطره باران .چه به چشم ما باز مي تابد رنگین كمان را تشكیل مي دھد آناولین .نوري را كه واردش مي شود در تمام جھات ممكن بازتابانده و مي شكندبار كه نور با قطره برخورد مي كند، يك پرتو كسري از آن نور بازتاب مي كندقطره از سمت داخل و و بقیة آن در طول قطره حركت مي كنند تا به پشتدر .دوباره، مقداري از نور شكت خورده و مقداري بازتاب مي كند .برخورد كنندھر برخورد با سطح سطح داخلي قطره، مقداري از نور باز مي تابد و در قطره ميبنابراين پرتو ھاي نور مي توانند بعد از .ماند، و باقیماندة آن خارج مي شود.ي يا بیشتر از قطره خارج شوند يك، دو، سه بازتاب داخلوقتي شما دو رنگین كمان مي بینید، اولین يا اصلي ترين كمان در زاويةدرجه، با نور قرمز در بیرون و نور بنفش در داخل به طور واضح ديده مي 42كماان دوم ھمیشه كم رنگ تر بوده و بواسطة بازتاب دوم با رنگھاي .شود.تشكیل مي شود 51 در زاوية (مز در درون بنفش در بیرون و قر ) معكوساسحاق نیوتن يك معادله رياضي بر حسب اندازه زاوية رنگین كمانھا بعد ازبازتاب N او معتقد بود كه در بازتاب سوم نور .اُمِ داخل قطره بدست آوردكافي وجود ندارد كه در واقع شخص آنرا ببیند، از اينرو ھرگز مسئله را براي3=N ادموند ھالي، بعد از نامگذاري ستارة دنباله دار ھالي، محاسبات .دحل نكر20 درجه و 40 را بر دوش گرفت و كشف كرد كه سومین رنگین كمان در زاويةاين رنگین كمان نبايستي در .ثانیه تشكیل مي شود، و شگفت زده شد!مقابل خورشید تشكیل شود بلكه دور تا دور خورشید تشكیل مي شودار سال بود كه بشر به اشتباه در طرف ديگر آسمان در جستجوي اين دو ھز.كمان بودديالیزرنگ - عرق فرد بوي ادرار میدھد:علاپم فردي كه كلیه خود را از دست داده است. ...پوست تیره میشود و.ساعت است 16 مدت زمان ديالیز در دنیا.سي 8 بي و فرزينوس 8 فرزينوس :دستگاھھاي ديالیزكسي كه در كما به سر میبردو - خوردن سم : وارد استفاده از عمل ديالیزم.كسي كه كلیه خود را از دست داده استعمل-انباشتن اوره باعث خارش میشود : عوارض استفاده از عمل ديالیزباعث افزايش - در مايعات محدوديت ايجاد میكند -جنسي را مختل میكنددرد استخوان بوجود-يوي ايجاد میكند مشكلات ر-فشار وارد بر قلب میشودمحدوديت لبنیات و میوه به -مي آيد.خصوص موز بوجود میايد زيرا كه فسفر جاي كلسیم را مي گیرد:انواع ديالیزدر زير شكم پرده صفاق وجود دارد با متصل كردن يك :ديالیز صفاقي - 1پس از چند لوله به پرده صفاق روزانه يك لیتر مايع وارد بدن میشود كهاين نوع .ساعت مواد دفعي و زاپد توسط ھمان لوله از بدن خارج میشودديالیز بايد در محیط استريل انجام گیرد و فرد نیز بايد انسان منظم و.تمیزي باشد تا از عوارض بعدي جلوگیري شودابتدا بايد با استفاده از يك جراحي : ديابیز به كمك دستگاه فرزينوس - 2اھرگ بدن را به سرخرگ متصل كرد زيرا كه فشار درون سرخرگ براي كوچك سيانجام اين كار مناسب نیست و بعد سرخرگ را توسط سیاھرگ به دستگاه. روز عمل ديالیز انجام میگیرد 45 متصل میكنند و بعد ازومینیآلومخواص و كاربردھاي آلومینیومرنگ سفید نقره اي آلومینیوم فلزي بسیار سبك، چكش خوار است و بهآلومینیوم رساناي .است و چگالي آن تنھا يك سوم مس يا فولادي است،خوب گرما و الكتريسیته است، نور و گرماي تابشي را منعكس مي كند،آن را مي توان با فلزات ديگر آبكاري كرد يا با رنگ . غیر مغناطیسي استومینیوم را براي اندام لاك و الكل، يا ورقه ي پلاستیك پوشانید گرچه آلھاي زنده غیر سمي و بي اثر مي دانند اما تحقیقات نشان داده است كه دركساني كه مبتلا به آلزايمر ھستند میزان آلومینیوم مغز آن ھا نسبت به.افراد ديگر بالاتر استآھن زودتر زنگ مي زند يا آلومینیم؟بسیاري از مواد و عناصر مي دانیم كه از اثرات نا مطلوب اكسیژن بر روي.پوسیدگي، فساد و زنگ زدن استدر پاسخ به سوال فوق بايد گفت كه آلومینیم زودتر از آھن زنگ مي زند امااين زنگ زدگي به رنگ بدنه ي خود آلومینیم است و پس از زنگ زدن لايه ايبه عنوان عايق روي ھسته ي آلومینیم را پوشانده و مانع از رسیدنبه آن مي شود، در حالي كه آھن ديرتر از آلومینیم زنگ مي زند اما اكسیژن.زنگ زدگي آن به صورت پوسته شدن است و رنگ نامطلوبي در برابر آھن داردپس بنابر اين زنگ زدگي آلومینیم داراي اثرات مثبت و زنگ زدگي آھنھا اثري منفي و مخرب دارد و بايد در اين گونه موانع از انواع ضد زنگاستفاده كرد: و اين ھم از فرومل معروف نوشته شده با دست خط انشتینپايان
[ یکشنبه دهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 12:35 ] [ محمدطاهر ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

دوست داشتن به معنی عشق ورزیدن به داشته هاست پس من با تمام وجودم دوستت دارم دخترم به تمام معنا وبا ذره ذره وجودم می پرستمت رنج دوریت را تحملی نیست برای تو وبا تو برای همیشه
لینک های مفید